Bảo Hoàng, Những Người
    Footnotes
    Theme

    Bảo Hoàng, Những Người

    Trong Sách Mặc Môn, một nhóm người muốn lật đổ chính quyền của dân Nê Phi (AnMa 51:1–8).