An Ma, Con Trai của An Ma
  Footnotes
  Theme

  An Ma, Con Trai của An Ma

  Trong Sách Mặc Môn, vị trưởng phán quan đầu tiên và tiên tri trong xứ Nê Phi. Vào những năm còn niên thiếu, ông đã tìm cách hủy diệt Giáo Hội (MôSiA 27:8–10). Tuy nhiên, một thiên sứ đã hiện đến cùng ông và ông đã được cải đạo về với phúc âm (MôSiA 27:8–24; AnMa 36:6–27). Về sau ông đã bỏ chức vị trưởng phán quan để đi giảng dạy dân chúng (AnMa 4:11–20).

  Sách An Ma

  Một cuốn sách riêng biệt trong Sách Mặc Môn tóm lược các biên sử của các tiên tri An Ma, con trai của An Ma, và con ông là Hê La Man. Những sự kiện diễn tả trong sách xảy ra vào khoảng từ năm 91 đến năm 52 trước T.C. Sách gồm có 63 chương. Các chương 1–4 diễn tả lại sự nổi loạn của những người theo Nê Hô và Am Li Si chống lại dân Nê Phi. Kết quả của chiến tranh đã đem lại sự hủy diệt tàn khốc nhất trong lịch sử dân Nê Phi cho đến giai đoạn đó. Các chương 5–16 chứa đựng thiên ký thuật về những cuộc hành trình truyền giáo ban đầu của An Ma, kể cả bài giảng của ông về Người Chăn Hiền Lành (AnMa 5) và những sự thuyết giáo của ông với A Mu Léc trong thành phố Am Mô Ni Ha. Các chương 17–27 chứa đựng biên sử của các con trai của Mô Si A và giáo vụ của họ trong dân La Man. Các chương 28–44 chứa đựng một số bài giảng quan trọng nhất của An Ma. Trong chương 32 An Ma đã so sánh đạo như một hạt giống; trong chương 36 ông kể lại câu chuyện cải đạo của ông cho con trai mình là Hê La Man nghe. Các chương 39–42 ghi lại những lời khuyên nhủ của An Ma cho con trai của ông là Cô Ri An Tôn, là người đã phạm giới tà dâm; bài giảng quan trọng này giải thích về công lý, lòng thương xót, Sự Phục Sinh và Sự Chuộc Tội. Các chương 45–63 diễn tả các cuộc chiến tranh của dân Nê Phi vào thời kỳ đó và những sự di trú của dân chúng do Ha Gô hướng dẫn. Những vị lãnh đạo tài ba như Tổng Lãnh Binh Mô Rô Ni, Tê An Cum và Lê Hi đã giúp bảo tồn dân Nê Phi qua những hành động can đảm và kịp thời của họ.