Thánh Thư
An Ma 45


Truyện ký về dân Nê Phi, những cuộc chiến tranh và những sự tranh chấp của họ vào thời Hê La Man, theo biên sử của Hê La Man, là biên sử mà ông lưu giữ vào thời ông.

Gồm các chương 45 đến hết 62.

Chương 45

Hê La Man tin những lời của An Ma—An Ma nói tiên tri về sự hủy diệt của dân Nê Phi—Ông ban phước và nguyền rủa xứ sở—An Ma có thể đã được Thánh Linh rước đi như Môi Se—Sự bất hòa nẩy nở trong Giáo Hội. Khoảng 73 trước T.C.

1 Này, giờ đây chuyện rằng, dân Nê Phi hết sức hân hoan, vì Chúa lại một lần nữa giải thoát họ khỏi tay kẻ thù; vậy nên họ tạ ơn Chúa, Thượng Đế của họ; phải, và họ đã nhịn ăn và cầu nguyện rất nhiều, và họ đã thờ phượng Thượng Đế với một niềm vui sướng cực kỳ lớn lao.

2 Và chuyện rằng, vào năm thứ mười chín dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi, An Ma đến cùng con trai ông là Hê La Man và hỏi con ông rằng: Con có tin những lời cha nói về các biên sử đã được lưu giữ chăng?

3 Và Hê La Man đáp lời ông rằng: Thưa có, con tin.

4 Và An Ma lại hỏi: Con có tin Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng sẽ đến chăng?

5 Và ông đáp: Thưa có, con tin tất cả những lời cha nói.

6 Và An Ma lại hỏi ông rằng: Con sẽ tuân giữ những lệnh truyền của cha chăng?

7 Và ông đáp: Thưa có, con sẽ hết lòng tuân giữ các lệnh truyền của cha.

8 Rồi An Ma nói với ông rằng: Phước thay cho con! Chúa sẽ cho con được thịnh vượng trong xứ này.

9 Nhưng này, cha có một ít điều muốn tiên tri cho con biết; nhưng những điều cha tiên tri đây con chớ có tiết lộ ra; phải, những điều gì cha tiên tri cho con biết sẽ không được tiết lộ ra dù đến khi lời tiên tri này được ứng nghiệm rồi cũng vậy; vậy nên hãy ghi lại những lời cha sắp nói.

10 Và sau đây là những lời ông nói: Này, theo tinh thần mặc khải hằng có ở trong cha, cha nhận thấy rằng dân này, tức là dân Nê Phi, sau bốn trăm năm kể từ ngày Chúa Giê Su Ky Tô biểu hiện cho họ thấy, sẽ sa vào vòng vô tín ngưỡng.

11 Phải, và lúc đó họ sẽ trông thấy những trận chiến tranh, những nạn dịch, phải, những nạn đói kém và những cuộc đổ máu cho đến khi dân Nê Phi bị tiêu diệt

12 Phải, và điều này xảy ra vì họ sẽ sa vào vòng vô tín ngưỡng và rơi vào những việc làm trong bóng tối, của sự dâm dật cùng tất cả mọi sự bất chính khác; phải, cha nói cho con hay rằng, vì họ sẽ phạm tội chống lại ánh sáng vĩ đại và sự hiểu biết, phải, cha nói cho con hay rằng, kể từ ngày đó, khi thế hệ thứ tư chưa qua hẳn, thì sự bất chính lớn lao này sẽ xảy ra.

13 Và khi ngày vĩ đại ấy đến, và thời gian đó sẽ đến rất chóng, này, những người đang sống bây giờ, hay dòng dõi của những người đang sống bây giờ được tính chung vào dân Nê Phi, lúc ấy sẽ không còn được tính chung vào dân Nê Phi nữa.

14 Nhưng những kẻ nào còn sống sót và không bị hủy diệt vào ngày trọng đại và khủng khiếp ấy thì sẽ được tính chung vào dân La Man, và sẽ trở thành giống như chúng, chỉ trừ ra một số ít người được gọi là môn đồ của Chúa; và họ sẽ bị dân La Man truy lùng cho đến khi họ bị tiêu diệt. Và giờ đây, cũng vì sự bất chính nên lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm.

15 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi An Ma nói xong những điều này với Hê La Man, ông đã ban phước cho Hê La Man và các con trai khác của ông; và ông cũng ban phước cho thế gian vì những người ngay chính.

16 Và ông bảo: Đức Chúa Trời phán như vầy—Xứ này sẽ bị nguyền rủa, phải, xứ này và mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc nào làm điều tà ác, đều phải bị nguyền rủa cho đến hủy diệt khi họ đã chín muồi; và những điều cha đã nói sẽ xảy ra đúng như vậy; vì đó là sự nguyền rủa và sự ban phước của Thượng Đế trên xứ này, vì Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may khoan dung nào.

17 Và giờ đây, khi An Ma nói xong những lời này, ông bèn ban phước cho giáo hội, phải, ông ban phước cho tất cả những ai sẽ đứng vững trong đức tin từ đó về sau.

18 Và sau khi An Ma làm xong việc này, ông lên đường ra đi khỏi xứ Gia Ra Hem La, và hình như ông đi sang xứ Mê Lê. Và chuyện rằng, người ta không còn nghe nói đến ông nữa; về cái chết của ông hay sự chôn cất ông chúng tôi cũng không biết gì cả.

19 Này, điều mà chúng tôi biết, ông là một người ngay chính; và có tiếng đồn khắp trong giáo hội là ông được Thánh Linh rước đi hay ông được bàn tay của Chúa chôn cất, như Môi Se vậy. Nhưng này, thánh thư có nói rằng Chúa đã đem Môi Se về với Ngài; và chúng tôi cho rằng, Ngài cũng rước An Ma trong linh hồn về cùng Ngài; vậy nên, chúng tôi không biết gì về cái chết của ông và sự chôn cất ông cả.

20 Và giờ đây chuyện rằng, vào đầu năm thứ mười chín dưới chế độ các phán quan của dân Nê Phi, Hê La Man đã ra đi giữa dân chúng để rao truyền lời của Thượng Đế cho họ biết.

21 Vì này, vì các cuộc chiến tranh với dân La Man cùng nhiều vụ bất hòa nhỏ và các sự rối loạn đã xảy ra trong dân chúng, nên điều trở nên cần thiết là lời của Thượng Đế phải được rao truyền cho họ nghe, phải, và một quy luật cần phải được ban hành trong khắp giáo hội.

22 Vậy nên, Hê La Man và các anh em của ông đã ra đi để chỉnh đốn lại giáo hội trong khắp xứ, phải, trong mọi thành phố khắp xứ do dân Nê Phi chiếm hữu. Và chuyện rằng, họ chỉ định các thầy tư tế và các thầy giảng cai quản tất cả các giáo hội khắp trong xứ.

23 Và giờ đây chuyện rằng, sau khi Hê La Man và các anh em của ông đã chỉ định xong các thầy tư tế và các thầy giảng cai quản các giáo hội, thì có một sự bất hòa nổi lên ở giữa họ, và họ không còn để tâm tới những lời của Hê La Man và các anh em của ông nữa;

24 Nhưng họ trở nên kiêu ngạo, tự cao tự đại trong lòng mình, cũng vì của cải của họ quá nhiều; vậy nên, họ trở nên giàu có đối với con mắt của họ, và không còn muốn để tâm tới những lời của họ, là bước đi ngay thẳng trước mặt Thượng Đế.