Nhịn Ăn
    Footnotes
    Theme

    Nhịn Ăn

    Tình nguyện cữ ăn hay uống cho mục đích được đến gần Chúa hơn và cầu xin các phước lành của Ngài. Khi cá nhân hay các nhóm nhịn ăn, họ cũng nên cầu nguyện để hiểu được ý muốn của Thượng Đế và phát triển được sức mạnh thuộc linh hơn. Sự nhịn ăn luôn luôn được các tín đồ chân chính thực hành.

    Trong Giáo Hội ngày nay, một ngày Sa Bát mỗi tháng được dành riêng ra cho mục đích nhịn ăn. Trong thời gian này, các tín hữu của Giáo Hội không ăn và không uống trong một khoảng thời gian. Rồi họ đóng góp cho Giáo Hội số tiền mà đáng lẽ họ phải tiêu dùng vào các thức ăn cho các bữa ăn đó. Số tiền này được gọi là lễ vật nhịn ăn. Giáo Hội dùng các lễ vật nhịn ăn này để giúp người nghèo khó và túng thiếu.