Mi Chê
  Footnotes
  Theme

  Mi Chê

  Một vị tiên tri trong Cựu Ước. Ông là người Mô Rê Sết Gát, trong đồng bằng xứ Giu Đa, và nói tiên tri trong thời Ê Xê Chia làm vua (MiChê 1:1–2).

  Sách Mi Chê

  Mi Chê là cuốn sách duy nhất trong Cựu Ước đã nêu tên Bết Lê Hem là nơi mà Đấng Mê Si sẽ sinh ra (MiChê 5:2). Trong sách này, Chúa đã khuyên dạy dân Ngài và nhắc nhở cho họ nhớ đến lòng nhân từ của Ngài trong quá khứ đối với họ; Ngài đòi hỏi họ phải có được sự công bình, lòng thương xót và sự khiêm tốn (MiChê 6:8).