Tít, Bức Thư gửi cho
    Footnotes
    Theme

    Tít, Bức Thư gửi cho

    Trong khi Phao Lô tạm thời được tự do khỏi sự giam cầm ở La Mã, ông đã viết bức thư này gửi cho Tít đang ở Cơ Rết. Phần chính bức thư đề cập đến những câu hỏi về những kỷ luật và tổ chức trong nội bộ của Giáo Hội.

    Chương 1 chứa đựng lời chào thăm của Phao Lô cùng những lời giáo huấn và những đức tính tổng quát cho các giám mục. Các chương 2–3 chứa đựng những lời giảng dạy chung cho Giáo Hội và những lời dặn dò riêng cho Tít về việc đối xử với các nhóm khác nhau trong Giáo Hội ở Cơ Rết. Phao Lô khuyến khích các Thánh Hữu phải chế ngự được sự ương ngạnh, phải tiết độ và trung tín, và duy trì những việc làm tốt.