Harris, Martin
    Footnotes
    Theme

    Harris, Martin

    Một trong số Ba Nhân Chứng làm chứng về nguồn gốc thiêng liêng và sự xác thật của Sách Mặc Môn. Ông giúp Joseph Smith và Giáo Hội về phương diện tài chính. Chúa phán bảo Martin Harris bán tài sản của ông và hiến dâng của cải để trả tiền cho việc xuất bản Sách Mặc Môn (GLGƯ 19:26–27, 34–35), làm gương cho Giáo Hội (GLGƯ 58:35), giúp trả các chi phí của công việc giáo vụ (GLGƯ 104:26).

    Martin Harris bị khai trừ khỏi Giáo Hội nhưng về sau đã được phục hồi trọn vẹn tư cách của một tín hữu. Cho đến lúc cuối cùng của cuộc đời ông, ông đã làm chứng rằng ông đã trông thấy thiên sứ Mô Rô Ni và các bảng khắc bằng vàng mà từ đó Joseph Smith đã dịch ra Sách Mặc Môn.