Phục Truyền Luật Lệ Ký
    Footnotes
    Theme

    Phục Truyền Luật Lệ Ký

    Sách thứ năm của Kinh Cựu Ước.

    Phục Truyền Luật Lệ Ký chứa đựng ba bài giảng cuối cùng của Môi Se, mà ông đã giảng giải trong đồng bằng Mô Áp trước khi ông được chuyển hóa. Bài giảng thứ nhất (các chương 1–4) là lời giới thiệu. Bài giảng thứ hai (các chương 5–26) gồm có hai phần: (1) các chương 5–11—Mười Điều Giáo Lệnh và sự giải thích thiết thực về các điều giáo lệnh này; và (2) các chương 12–26—Quy tắc về các luật pháp, đây là trọng tâm của cả cuốn sách. Bài giảng thứ ba (các chương 27–30) chứa đựng sự tái lập trọng thể về giao ước giữa dân Y Sơ Ra Ên và Thượng Đế và sự loan báo về các phước lành đi theo sau sự vâng lời và những sự nguyền rủa đi theo sau sự bất tuân. Các chương 31–34 diễn tả về việc giao lại luật pháp cho người Lê Vi, bài ca và lời chúc phước cuối cùng của Môi Se, và sự ra đi của Môi Se.