Luật Pháp Môi Se
    Footnotes
    Theme

    Luật Pháp Môi Se

    Qua Môi Se, Thượng Đế ban các luật pháp cho gia tộc Y Sơ Ra Ên để thay thế luật pháp cao hơn mà họ đã không tuân giữ được (XÊDTKý 34; BDJS, XÊDTKý 34:1–2; BDJS, PTLLKý 10:2 [Phụ Lục]). Luật pháp Môi Se gồm có nhiều nguyên tắc, luật lệ, lễ nghi và biểu tượng để nhắc nhở dân chúng về các bổn phận và trách nhiệm của họ. Nó gồm có cả luật pháp về luân lý, đạo đức, tôn giáo và những lệnh truyền và nghi thức vật chất—kể cả các của lễ hy sinh (LVKý 1–7)—là những điều nhằm mục đích nhắc nhở họ về Thượng Đế và bổn phận của họ đối với Ngài (MôSiA 13:30). Đức tin, hối cải, phép báp têm trong nước và sự xá miễn tội lỗi là một phần của luật pháp này, cũng như Mười Điều Giáo Lệnh và nhiều giáo lệnh khác về giá trị đạo đức và luân lý cao. Đa số luật pháp về nghi lễ đã được làm tròn bởi sự chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, nó chấm dứt sự hy sinh bằng sự đổ máu (AnMa 34:13–14). Luật pháp này được thi hành dưới Chức Tư Tế A Rôn và là phúc âm dự bị để mang những người sống theo luật pháp này đến cùng Đấng Ky Tô.