Phần Giúp Đỡ Học Tập
Cầu Nguyện


Cầu Nguyện

Sự giao tiếp với Thượng Đế một cách tôn kính mà trong đó một người dâng lời cảm tạ và cầu xin phước lành. Những lời cầu nguyện được ngỏ lên Cha Thiên Thượng của chúng ta trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Những lời cầu nguyện có thể được nói lớn hay thầm lặng. Những tư tưởng của một người cũng có thể là lời cầu nguyện nếu nó được hướng về Thượng Đế. Một bài ca của người ngay chính cũng có thể là lời cầu nguyện lên Thượng Đế (GLGƯ 25:12).

Mục đích của lời cầu nguyện không phải là thay đổi ý muốn của Thượng Đế, mà là để đảm bảo cho chúng ta và những người khác những phước lành mà Thượng Đế sẵn lòng ban cho, nhưng chúng ta phải cầu xin để nhận được.

Chúng ta cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong danh của Đấng Ky Tô (Giăng 14:13–14; 16:23–24). Chúng ta thực sự có thể cầu nguyện trong danh của Đấng Ky Tô khi những ước muốn của chúng ta là những ước muốn của Đấng Ky Tô (Giăng 15:7; GLGƯ 46:30). Rồi thì chúng ta cầu xin những điều chân chính và do đó có thể được Thượng Đế ban cho (3 NêPhi 18:20). Có một số lời cầu nguyện không được trả lời vì nó không tiêu biểu cho sự mong muốn của Đấng Ky Tô, mà lại phát sinh từ lòng ích kỷ của con người (GiaCơ 4:3; GLGƯ 46:9). Thật vậy, nếu chúng ta cầu xin Thượng Đế những điều không ngay chính, thì nó sẽ đưa chúng ta tới chỗ bị kết tội (GLGƯ 88:65).