Phần Giúp Đỡ Học Tập
Thượng Đế, Thiên Chủ Đoàn


Thượng Đế, Thiên Chủ Đoàn

Có ba nhân vật riêng biệt trong Thiên Chủ Đoàn: Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu; Con của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô; và Đức Thánh Linh. Chúng ta tin ở mỗi Đấng trong Thiên Chủ Đoàn (NTĐ 1:1). Từ sự mặc khải ngày sau chúng ta biết được rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có thể xác bằng xương và thịt và Đức Thánh Linh là một Đấng linh hồn, không có thịt và xương (GLGƯ 130:22–23). Ba Đấng này là một trong sự đoàn kết và hòa hợp hoàn toàn trong mục đích và giáo lý (Giăng 17:21–23; 2 NêPhi 31:21; 3 NêPhi 11:27, 36).

Thượng Đế Đức Chúa Cha

Thường thường là Đức Chúa Cha hay Ê Lô Him, là Đấng được đề cập đến bằng danh hiệu Thượng Đế. Ngài được gọi là Đức Chúa Cha vì Ngài là cha về phần hồn của tất cả chúng ta (DSKý 16:22; 27:16; MLChi 2:10; MTƠ 6:9; ÊPSô 4:6; HBRơ 12:9). Thượng Đế Đức Chúa Cha là Đấng cai trị tối cao của vũ trụ. Ngài là Đấng toàn năng (STKý 18:14; AnMa 26:35; GLGƯ 19:1–3), Đấng thông hiểu mọi sự việc (MTƠ 6:8; 2 NêPhi 2:24), và có mặt ở khắp mọi nơi qua Thánh Linh của Ngài (TThiên 139:7–12; GLGƯ 88:7–13, 41). Nhân loại có một mối liên hệ đặc biệt với Thượng Đế và điều này tách biệt loài người riêng khỏi tất cả những vật sáng tạo khác: người nam và người nữ là những con cái linh hồn của Thượng Đế (TThiên 82:6; 1 Giăng 3:1–3; GLGƯ 20:17–18).

Có vài trường hợp được ghi chép về Thượng Đế Đức Chúa Cha hiện ra hay nói chuyện với loài người. Thánh thư nói rằng Ngài nói chuyện với A Đam và Ê Va (MôiSe 4:14–31) và giới thiệu Chúa Giê Su Ky Tô nhiều lần (MTƠ 3:17; 17:5; Giăng 12:28–29; 3 NêPhi 11:3–7). Ngài hiện đến cùng Ê Tiên (CVCSĐ 7:55–56) và Joseph Smith (JS—LS 1:17). Về sau Ngài hiện đến cùng Joseph Smith và Sidney Rigdon (GLGƯ 76:20, 23). Đối với những người yêu mến Thượng Đế và biết trở nên thanh khiết trước nhan Ngài, Thượng Đế thỉnh thoảng ban cho họ đặc ân để được trông thấy và biết rằng Ngài là Thượng Đế (MTƠ 5:8; 3 NêPhi 12:8; GLGƯ 76:116–118; 93:1).

Thượng Đế Đức Chúa Con

Thượng Đế mà được gọi là Giê Hô Va là Đức Chúa Con, Chúa Giê Su Ky Tô (ÊSai 12:2; 43:11; 49:26; 1 CRTô 10:1–4; 1 TMThê 1:1; KHuyền 1:8; 2 NêPhi 22:2). Chúa Giê Su hành động dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Cha và hoàn toàn hòa hợp với Đức Chúa Cha. Tất cả nhân loại đều là em trai và em gái của Ngài, vì Ngài là con cả trong số các con cái linh hồn của Đấng Ê Lô Him. Một số thánh thư tham khảo đề cập đến Ngài bằng chữ Thượng Đế. Ví dụ như, thánh thư nói rằng “Thượng Đế dựng nên trời đất” (STKý 1:1), nhưng chính thực Chúa Giê Su là Đấng Sáng Tạo dưới sự hướng dẫn của Thượng Đế Đức Chúa Cha (Giăng 1:1–3, 10, 14; HBRơ 1:1–2).

Thượng Đế Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh cũng là một Thượng Đế và được gọi là Đức Thánh Linh, Thánh Linh, và Thánh Linh của Thượng Đế, trong số những tên tương tự và danh hiệu khác. Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, con người có thể biết ý muốn của Thượng Đế Đức Chúa Cha và biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô (1 CRTô 12:3).