Phần Giúp Đỡ Học Tập
Thế Gian, Thế Giới


Thế Gian, Thế Giới

Trái đất; một nơi thử thách cho những con người hữu diệt. Nghĩa bóng, những người không tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế.

Cuộc sống hữu diệt

Những người không tuân theo các giáo lệnh

Tận thế