Thẩm Quyền
    Footnotes
    Theme

    Thẩm Quyền

    Quyền hạn được ban cho những người nào trên thế gian được kêu gọi hay được sắc phong để hành động cho và nhân danh Thượng Đế Đức Chúa Cha hay Chúa Giê Su Ky Tô trong việc thực hiện công việc của Thượng Đế.