Lu Ca
  Footnotes
  Theme

  Lu Ca

  Tác giả sách Phúc Âm của Lu Ca và sách Công Vụ Các Sứ Đồ trong Tân Ước và là bạn đồng hành truyền giáo của Phao Lô. Ông sinh ra trong một gia đình cha mẹ là người Hy Lạp và ông hành nghề thầy thuốc (CLSe 4:14). Lu Ca được giáo dục tốt. Ông tự xác nhận mình là người bạn đồng hành với Sứ Đồ Phao Lô khi ông gia nhập với Phao Lô ở thành Trô Ách (CVCSĐ 16:10–11). Lu Ca cũng ở với Phao Lô tại thành Phi Líp trên chuyến đi cuối cùng của Phao Lô đến Giê Ru Sa Lem (CVCSĐ 20:6), và cả hai đi chung với nhau cho đến khi họ tới La Mã. Lu Ca cũng ở với Phao Lô trong thời gian bị cầm tù ở La Mã lần thứ hai (2 TMThê 4:11). Theo truyền thuyết thì ông tử vì đạo.

  Sách Phúc Âm của Lu Ca

  Một thiên ký thuật mà Lu Ca viết về Chúa Giê Su Ky Tô và giáo vụ trần thế của Ngài. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ là một tiếp nối Sách Phúc Âm của Lu Ca. Lu Ca đã để lại một thiên ký thuật viết rất rõ về giáo vụ của Chúa Giê Su, cho thấy Chúa Giê Su là Đấng Cứu Rỗi của cả dân Do Thái lẫn Dân Ngoại. Ông viết nhiều về những lời giảng dạy và những việc làm của Chúa Giê Su. Trong sách Lu Ca, chúng ta có được những lời tường thuật duy nhất về những lần hiện đến của Gáp Ri Ên cùng Xa Cha Ri và Ma Ri (LuCa 1); những người chăn chiên đến thăm Chúa Hài Đồng Giê Su (LuCa 2:8–18); Chúa Giê Su ở đền thờ lúc mười hai tuổi (LuCa 2:41–52); thầy bảy mươi được chọn và sai đi (LuCa 10:1–24); Chúa Giê Su đổ mồ hôi ra như máu (LuCa 22:44); Chúa Giê Su nói chuyện với tên trộm cắp trên thập tự giá (LuCa 23:39–43); và Chúa Giê Su ăn cá và mật ong sau Sự Phục Sinh của Ngài (LuCa 24:42–43)

  Để có một bản liệt kê về cuộc đời của Đấng Cứu Rỗi được mô tả trong Sách Phúc Âm của Lu Ca, xem Sự Hòa Hợp của Các Sách Phúc Âm trong phụ lục.