Gia Cơ, Con Trai của Xê Bê Đê
    Footnotes
    Theme

    Gia Cơ, Con Trai của Xê Bê Đê

    Một trong số Mười Hai Vị Sứ Đồ được Chúa Giê Su chọn trong thời kỳ giáo vụ của Ngài trên thế gian. Ông là anh của Giăng. Ông là một trong ba Vị Sứ Đồ được chọn đi theo Chúa Giê Su trong những trường hợp đặc biệt như: vào lúc cứu sống con gái của Giai Ru (Mác 5:37), vào lúc Biến Hình (MTƠ 17:1; Mác 9:2; LuCa 9:28), và ở Vườn Ghết Sê Ma Nê (MTƠ 26:37; Mác 14:33). Cùng với Phi E Rơ và Giăng, ông đã phục hồi Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc lại cho thế gian bằng cách sắc phong Joseph Smith và Oliver Cowdery (GLGƯ 27:12; 128:20; JS—LS 1:72).