Nô Ê, Tộc Trưởng trong Kinh Thánh
    Footnotes
    Theme

    Nô Ê, Tộc Trưởng trong Kinh Thánh

    Trong Cựu Ước, con trai của Lê Méc và là vị tộc trưởng thứ mười kể từ A Đam (STKý 5:29–32). Ông làm chứng về Đấng Ky Tô và thuyết giảng sự hối cải cho một thế hệ tà ác. Khi dân chúng bác bỏ sứ điệp của ông, Thượng Đế truyền lệnh cho ông đóng một chiếc tàu để chứa gia đình ông và tất cả các thú vật khi đất bị lụt để hủy diệt kẻ ác (STKý 6:13–22; MôiSe 8:16–30). Tiên Tri Joseph Smith giảng dạy rằng Nô Ê là thiên sứ Gáp Ri Ên và đứng cạnh A Đam cầm các chìa khóa của sự cứu rỗi.