Cowdery, Oliver
    Footnotes
    Theme

    Cowdery, Oliver

    Anh cả thứ nhì của Giáo Hội phục hồi và là một trong Ba Nhân Chứng về nguồn gốc thiêng liêng và sự xác thật của Sách Mặc Môn. Ông là người biên chép trong lúc Joseph Smith phiên dịch Sách Mặc Môn từ các bảng khắc bằng vàng (JS—LS 1:66–68).