Giô Ram, Dân Giô Ram
    Footnotes
    Theme

    Giô Ram, Dân Giô Ram

    Trong Sách Mặc Môn, gia nhân của La Ban là người đã đi theo Nê Phi và Lê Hi đến đất hứa (1 NêPhi 4:31–38). Vì sự trung tín của Giô Ram, Lê Hi đã ban phước cho ông cùng với các con trai của Lê Hi (2 NêPhi 1:30–32). Các con cháu của ông được gọi là dân Giô Ram (GCốp 1:13).