Phần Giúp Đỡ Học Tập
Ê Va


Ê Va

Người nữ đầu tiên sống trên thế gian này (STKý 2:21–25; 3:20). Bà là vợ của A Đam. Trong tiếng Hê Bơ Rơ, tên này có nghĩa là “sự sống.” Bà được đặt tên như vậy vì bà là “mẹ của tất cả loài người” (MôiSe 4:26). Bà và A Đam, người nam đầu tiên, sẽ chia sẻ sự vinh quang vĩnh cửu vì vai trò của họ làm cho sự tiến triển vĩnh cửu của tất cả nhân loại có thể xảy ra được.