La Man, Dân
    Footnotes
    Theme

    La Man, Dân

    Một nhóm người trong Sách Mặc Môn, nhiều người trong bọn họ là con cháu của La Man, tức là con trai cả của Lê Hi. Họ nghĩ là họ đã bị Nê Phi và con cháu của ông áp bức (MôSiA 10:11–17). Kết quả là họ nổi lên chống lại dân Nê Phi và thường bác bỏ những lời giảng dạy của phúc âm. Tuy nhiên, chẳng bao lâu trước khi Chúa Giê Su Ky Tô giáng sinh, dân La Man chấp nhận phúc âm và sống ngay chính hơn là dân Nê Phi (HLMan 6:34–36). Hai trăm năm sau khi Đấng Ky Tô viếng thăm Mỹ Châu, cả dân La Man lẫn dân Nê Phi đều trở nên tà ác và bắt đầu gây chiến lẫn nhau. Vào khoảng năm 400 sau T.C., dân La Man hoàn toàn hủy diệt dân tộc Nê Phi.