Marsh, Thomas B.
    Footnotes
    Theme

    Marsh, Thomas B.

    Chủ Tịch đầu tiên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ sau Sự Phục Hồi của Giáo Hội trong năm 1830. Ông được nắm giữ các chìa khóa của vương quốc thuộc về Mười Hai Sứ Đồ (GLGƯ 112:16), và vào năm 1838 được truyền lệnh bằng sự mặc khải để ấn hành lời của Chúa (GLGƯ 118:2). Tiết 31 của Giáo Lý và Giao Ước nói về ông. Marsh bị khai trừ khỏi Giáo Hội vào năm 1839 nhưng được làm phép báp têm lại vào tháng Bảy năm 1857.