Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 31


Tiết 31

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Thomas B. Marsh, tháng Chín năm 1830. Sự kiện này xảy ra ngay sau một đại hội của Giáo Hội (xem tiêu đề của tiết 30). Thomas B. Marsh đã chịu phép báp têm vào đầu tháng và đã được sắc phong làm anh cả trong Giáo Hội trước khi điều mặc khải này được ban cho.

1–6, Thomas B. Marsh được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm và được bảo đảm về sự an lạc của gia đình ông; 7–13, Ông được khuyên nhủ phải kiên nhẫn, cầu nguyện luôn và tuân theo Đấng An Ủi.

1 Thomas, con trai của ta, phước thay cho ngươi vì đức tin của ngươi nơi công việc của ta.

2 Này, ngươi đã có nhiều nỗi đau buồn vì gia đình mình; tuy nhiên, ta sẽ ban phước cho ngươi và cho gia đình ngươi, phải, các con nhỏ của ngươi; và đến ngày mà chúng sẽ tin và biết lẽ thật và sẽ hợp với ngươi thành một trong giáo hội của ta.

3 Hãy nức lòng và vui mừng, vì đã đến lúc ngươi phải đi truyền giáo; và lưỡi của ngươi sẽ được tháo ra, và ngươi sẽ rao truyền tin lành vui mừng lớn lao cho thế hệ này biết.

4 Ngươi sẽ rao truyền những điều đã được tiết lộ cho tôi tớ của ta là Joseph Smith, Jr. Từ nay ngươi phải bắt đầu thuyết giảng, phải, để gặt hái trong cánh đồng đã trắng xóa đang chờ thiêu đốt.

5 Vậy hãy hết lòng sử dụng lưỡi hái của mình, rồi tội lỗi ngươi sẽ được tha, và lưng ngươi sẽ nặng trĩu những bó lúa; vì người làm công đáng được tiền lương mình. Vậy nên gia đình ngươi sẽ được sinh tồn.

6 Này, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, hãy xa họ chỉ trong một thời gian ngắn, để rao truyền lời của ta, và ta sẽ chuẩn bị cho họ một chỗ.

7 Phải, ta sẽ mở rộng tấm lòng của dân chúng, và họ sẽ tiếp nhận ngươi. Và do bàn tay ngươi, ta sẽ thiết lập một chi nhánh giáo hội;

8 Và ngươi phải củng cố họ và chuẩn bị cho họ thời gian mà họ sẽ được quy tụ.

9 Hãy kiên nhẫn trong những nỗi đau khổ, chớ thóa mạ những kẻ thóa mạ mình. Hãy điều khiển gia đình mình bằng sự nhu mì và cương quyết.

10 Này, ta nói cho ngươi hay rằng ngươi sẽ làm người thầy thuốc cho giáo hội, nhưng không phải cho thế gian, vì thế gian sẽ không tiếp nhận ngươi.

11 Hãy đi con đường của ngươi đến bất cứ nơi nào ta muốn ngươi đến, và ngươi sẽ được Đấng An Ủi cho biết những gì ngươi sẽ làm và nơi nào ngươi sẽ đi.

12 Hãy luôn luôn cầu nguyện, kẻo ngươi bị sa vào cám dỗ và mất đi phần thưởng của mình.

13 Hãy trung thành cho đến cùng, và trông kìa, ta ở cùng ngươi. Những lời này không phải từ một người nào hay nhóm người nào mà đến, nhưng chính là từ ta, là Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của ngươi, theo ý muốn của Đức Chúa Cha. A Men.