Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 16


Tiết 16

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Peter Whitmer Jr., tại Fayette, New York, tháng Sáu năm 1829 (xem tiêu đề của tiết 14). Peter Whitmer Jr. sau này trở thành một trong Tám Nhân Chứng về Sách Mặc Môn.

1–2, Tay của Chúa được dang ra khắp thế gian; 3–6, Đi thuyết giảng phúc âm và cứu rỗi loài người là điều quý giá nhất.

1 Hãy anghe đây, hỡi tôi tớ Peter của ta, hãy lắng tai nghe những lời của Giê Su Ky Tô là Chúa của ngươi và Đấng Cứu Chuộc của ngươi.

2 Vì này, ta nói với ngươi một cách dứt khoát và mãnh liệt, vì tay ta được dang ra khắp thế gian.

3 Và ta nói cho ngươi hay điều mà chẳng ai được biết ngoài ngươi và ta mà thôi—

4 Vì đã nhiều lần ngươi ước muốn ta cho ngươi biết một điều giá trị nhất đối với ngươi.

5 Này, phước thay cho ngươi vì điều này, và vì ngươi đã nói những lời của ta, là những lời ta đã ban cho ngươi theo các giáo lệnh của ta.

6 Và giờ đây, này, ta nói cho ngươi hay rằng, điều quý giá nhất đối với ngươi sẽ là đi rao truyền sự hối cải cho dân này, để ngươi có thể đem loài người về cùng ta, ngõ hầu ngươi có thể an nghỉ với họ trong vương quốc của Cha ta. A Men.

      • Xem GLGƯ 15 để có những chỉ dẫn tham khảo chéo tương tự.