Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 18


Tiết 18

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, Oliver Cowdery và David Whitmer, tại Fayette, New York, tháng Sáu năm 1829. Theo Vị Tiên Tri, điều mặc khải này cho biết về “sự kêu gọi mười hai sứ đồ trong những ngày sau cùng này, và cũng có những lời chỉ dẫn về việc xây đắp Giáo Hội.”

1–5, Thánh thư cho thấy cách thức xây dựng Giáo Hội; 6–8, Thế gian đang chín muồi trong sự bất chính; 9–16, Giá trị của con người rất lớn lao; 17–25, Để được cứu rỗi, loài người phải mang danh của Đấng Ky Tô; 26–36, Chức vụ kêu gọi và sứ mệnh của Mười Hai Vị Sứ Đồ được tiết lộ; 37–39, Oliver Cowdery và David Whitmer phải tìm kiếm Mười Hai Vị Sứ Đồ; 40–47, Để được cứu rỗi, loài người phải hối cải, chịu phép báp têm và tuân giữ các giáo lệnh.

1 Giờ đây, này, vì điều mà ngươi, là tôi tớ Oliver Cowdery của ta, đã ước muốn biết nơi ta, nên ta ban cho ngươi những lời này:

2 Này, nhiều lần ta đã biểu lộ cho ngươi biết qua Thánh Linh của ta rằng, những điều mà ngươi đã viết ra đều acó thật; vì vậy ngươi biết rằng những điều đó là thật.

3 Và nếu ngươi biết những điều đó là thật, này, ta truyền lệnh cho ngươi phải tin cậy vào những điều đã được aviết ra;

4 Vì trong những điều đó là tất cả những gì được viết ra về nền móng của Giáo Hội của ta, aphúc âm của ta, và bđá của ta.

5 Vậy nên, nếu ngươi sẽ xây dựng giáo hội ta trên nền móng của phúc âm của ta và trên đá của ta, thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được ngươi.

6 Này, athế gian đang chín muồi trong sự bất chính; và điều cần thiết là con cái loài người phải được khích động để hối cải, cả bngười Dân Ngoại lẫn gia tộc Y Sơ Ra Ên.

7 Vậy nên, vì ngươi đã được abáp têm bởi bàn tay của tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, thể theo điều ta đã truyền lệnh cho hắn, nên hắn đã làm trọn vẹn lời ta truyền lệnh cho hắn.

8 Và giờ đây, chớ ngạc nhiên khi thấy ta kêu gọi hắn vào mục đích riêng của ta, là mục đích mà ta biết; vậy nên, nếu hắn achuyên tâm btuân giữ các giáo lệnh của ta thì hắn sẽ được cban phước để có cuộc sống vĩnh cửu; và tên hắn là dJoseph.

9 Và giờ đây, hỡi Oliver Cowdery, ta nói với ngươi và luôn cả David Whitmer, bằng giáo lệnh; vì này, ta truyền lệnh cho tất cả mọi người ở khắp nơi phải hối cải; và ta nói với các ngươi, giống như ta nói với Phao Lô, asứ đồ của ta vậy, vì các ngươi được kêu gọi cũng cùng một chức vụ mà hắn đã được kêu gọi.

10 Hãy ghi nhớ rằng dưới mắt của Thượng Đế thì agiá trị của bcon người rất lớn lao.

11 Vì này, Chúa, aĐấng Cứu Chuộc của các ngươi, đã chịu bchết trong xác thịt; do đó Ngài đã cchịu dsự đau đớn của tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người có thể hối cải mà đến cùng Ngài.

12 Và Ngài đã từ cõi chết asống lại, để Ngài có thể dẫn tất cả mọi người về cùng Ngài, qua những điều kiện của bsự hối cải.

13 asự vui mừng của Ngài lớn lao biết bao đối với người biết hối cải!

14 Vậy nên các ngươi được kêu gọi để đi arao truyền sự hối cải cho dân này.

15 Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời để rao truyền sự hối cải cho dân này, và chỉ đem được một angười về cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của Cha ta sẽ lớn lao biết bao!

16 Và giờ đây, nếu sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao với một người mà các ngươi đem về cho ta vào trong avương quốc của Cha ta, thì bsự vui mừng của các ngươi còn lớn lao hơn biết bao nếu các ngươi cđem về cho ta nhiều người!

17 Này, trước mắt các ngươi, các ngươi có phúc âm của ta, và đá của ta, và asự cứu rỗi của ta.

18 Hãy acầu xin Đức Chúa Cha trong bdanh ta với đức tin, tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được, rồi các ngươi sẽ có được Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ biểu lộ tất cả mọi sự việc mà ccần thiết cho con cái loài người.

19 Và nếu các ngươi không có ađức tin, bhy vọngclòng bác ái, thì các ngươi chẳng làm được việc gì hết.

20 Chớ atranh chấp với bất cứ giáo hội nào, ngoại trừ bgiáo hội của quỷ dữ.

21 Hãy mang adanh Đấng Ky Tô và bnói lên lẽ thật một cách cnghiêm trang.

22 Và tất cả những ai biết hối cải và achịu phép báp têm trong danh ta là Giê Su Ky Tô và biết bkiên trì đến cùng, thì sẽ được cứu.

23 Này, Giê Su Ky Tô là adanh được Đức Chúa Cha ban cho, và không có một danh nào khác được ban ra mà nhờ đó loài người được cứu;

24 Vậy nên, tất cả mọi người phải mang lấy danh Đức Chúa Cha ban cho, vì họ sẽ được gọi bằng danh đó vào ngày sau cùng;

25 Vậy nên, nếu họ không biết adanh mà họ được gọi, thì họ sẽ không thể có một chỗ trong bvương quốc của Cha ta.

26 Và giờ đây, này, còn có những người khác cũng được kêu gọi để rao truyền phúc âm của ta, cho cả angười Dân Ngoại lẫn người Do Thái;

27 Phải, nghĩa là có mười hai người; và aMười Hai người đó sẽ là môn đồ của ta, và họ sẽ mang danh ta, và Mười Hai người đó là những người sẽ ước muốn được mang bdanh ta một cách hết lòng.

28 Và nếu họ ước muốn được mang danh ta một cách hết lòng, thì họ được kêu gọi để đi khắp nơi trên athế gian thuyết giảng bphúc âm của ta cho cmọi người.

29 Và họ là những người được ta sắc phong để làm aphép báp têm trong danh ta, theo như điều đã được viết ra.

30 Và các ngươi có những điều đã được viết ra trước mắt các ngươi; vậy các ngươi phải thực hiện điều này theo như những lời đã được viết ra.

31 Và giờ đây, ta nói cho các ngươi hay, hỡi aMười Hai người—Này ân điển của ta cho các ngươi là đủ rồi; các ngươi phải bước đi ngay thẳng trước mắt ta, và chớ phạm tội.

32 Và này, các ngươi là những người được ta asắc phong để sắc phong cho các thầy tư tế và thầy giảng; để các ngươi rao truyền phúc âm của ta btheo quyền năng của Đức Thánh Linh hằng có nơi các ngươi, và theo như cnhững kêu gọi và các ân tứ của Thượng Đế ban cho loài người;

33 Và ta là Giê Su Ky Tô, Chúa của các ngươi và Thượng Đế của các ngươi đã nói điều này.

34 aNhững lời này không phải của con người hoặc của nhân loại, mà là của ta; vậy các ngươi phải làm chứng rằng những lời này là của ta chứ không phải của loài người;

35 Vì chính atiếng nói của ta nói lên những lời đó với các ngươi; vì chính Thánh Linh của ta đã ban những lời đó cho các ngươi, và nhờ quyền năng của ta mà các ngươi đọc được những lời đó cho nhau nghe; và các ngươi không thể có được những lời đó trừ phi bằng quyền năng của ta;

36 Vậy nên, các ngươi có thể alàm chứng rằng các ngươi đã nghe tiếng nói của ta và biết những lời của ta.

37 Và giờ đây, này, ta chỉ định cho các ngươi, hỡi Oliver Cowdery và David Whitmer, rằng các ngươi phải tìm kiếm Mười Hai người nào có lòng ước muốn như ta đã nói;

38 Và các ngươi sẽ nhận biết họ qua những ước muốn và aviệc làm của họ.

39 Và khi nào các ngươi tìm ra họ, các ngươi sẽ cho họ thấy những điều này.

40 Và các ngươi sẽ sấp mình xuống mà athờ phượng Đức Chúa Cha trong danh ta.

41 Và các ngươi phải thuyết giảng cho thế gian, nói rằng: Các người phải hối cải và chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê Su Ky Tô;

42 Vì tất cả mọi người phải hối cải và chịu phép báp têm, và không những người nam mà cả người nữ, và trẻ con đã đến tuổi hiểu biết atrách nhiệm.

43 Và giờ đây, sau khi các ngươi đã nhận được điều này, các ngươi phải tuân giữ acác giáo lệnh của ta trong mọi sự việc;

44 Và qua bàn tay của các ngươi, ta sẽ thực hiện amột công việc kỳ diệu giữa con cái loài người, để bthuyết phục nhiều người biết tội lỗi của họ, để họ biết hối cải và họ có thể đến vương quốc của Cha ta.

45 Vậy nên những phước lành mà ta ban cho các ngươi là atrên hết mọi sự vật.

46 Và sau khi các ngươi đã nhận được điều này, nếu các ngươi akhông tuân giữ các giáo lệnh của ta, thì các ngươi sẽ không được cứu rỗi trong vương quốc của Cha ta.

47 Này, ta là Giê Su Ky Tô, là Chúa của các ngươi và Thượng Đế của các ngươi, và là Đấng Cứu Chuộc của các ngươi, đã nói những lời này bằng quyền năng của Thánh Linh ta. A Men.