Thánh Thư
Mô Rô Ni 3


Chương 3

Các anh cả sắc phong các thầy tư tế và thầy giảng bằng phép đặt tay. Khoảng 401–421 sau T.C.

1 Đây là thể thức mà các môn đồ, là những người được gọi là các anh cả trong giáo hội, sắc phong các thầy tư tế và thầy giảng—

2 Sau khi họ cầu nguyện Đức Chúa Cha trong danh Đấng Ky Tô, họ đặt tay lên những người này mà nói rằng:

3 Trong danh Chúa Giê Su Ky Tô, tôi sắc phong cho anh chức thầy tư tế, (hoặc nếu người đó là thầy giảng, tôi sắc phong cho anh chức thầy giảng), để thuyết giảng sự hối cải và sự xá miễn tội lỗi qua Chúa Giê Su Ky Tô, bằng sự kiên trì đức tin nơi danh Ngài cho đến cùng. A Men.

4 Và với thể thức này, họ đã sắc phong các thầy tư tế và thầy giảng, theo các ân tứ và sự kêu gọi của Thượng Đế đối với loài người; và họ đã sắc phong cho những người này bằng quyền năng của Đức Thánh Linh hằng có nơi họ.

In