Thánh Thư
Mô Rô Ni 5


Chương 5

Thể thức ban phước lành rượu Tiệc Thánh được nói đến. Khoảng 401–421 sau T.C.

1 Đây là athể thức ban phước lành rượu—Này, họ cầm ly rượu lên mà nói rằng:

2 Hỡi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong tôn danh Con của Cha là Chúa Giê Su Ky Tô, chúng con cầu xin Cha ban phước và thánh hóa arượu này cho linh hồn của tất cả những ai cùng uống rượu này, để họ được phép uống trong bsự tưởng nhớ đến máu Con của Cha đã đổ ra vì họ; và để họ được làm chứng cùng Cha, hỡi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, rằng họ luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, để họ có thể được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ. A Men.