Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 49


Tiết 49

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Sidney Rigdon, Parley P. Pratt và Leman Copley tại Kirtland, Ohio, ngày 7 tháng Năm năm 1831. Leman Copley đã chấp nhận phúc âm, nhưng vẫn còn giữ lại một số những điều giảng dạy của giáo phái Shakers (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Liên Hiệp Hội Những Người Tin vào Sự Hiện Đến Lần Thứ Hai của Đấng Ky Tô]), là giáo phái của ông trước kia. Một số những điều tin tưởng của giáo phái Shakers là Sự Tái Lâm của Đấng Ky Tô đã xảy ra rồi và Ngài đã hiện đến dưới hình dạng của một người đàn bà tên là Ann Lee. Họ không coi phép báp têm bằng nước là cần thiết. Họ bác bỏ hôn nhân và tin vào cuộc sống độc thân. Một số tín đồ của giáo phái Shakers cũng cấm ăn thịt. Trong lời mở đầu cho điều mặc khải này, lịch sử của Joseph Smith nói: “Để có được [một] sự hiểu biết hoàn hảo hơn về vấn đề này, tôi đã cầu vấn Chúa, và nhận được điều mặc khải sau đây.” Điều mặc khải cho thấy một số quan niệm cơ bản của giáo phái Shakers là sai lầm. Những người anh em được đề cập trên đây đem một bản sao của điều mặc khải này đến cộng đồng của người Shakers (gần Cleveland, Ohio) và đọc trọn điều mặc khải này cho họ nghe, nhưng nó đã bị bác bỏ.

1–7, Ngày và giờ Đấng Ky Tô đến sẽ vẫn không ai biết được cho đến khi nào Ngài đến; 8–14, Loài người phải hối cải, tin phúc âm, và tuân theo các giáo lễ để nhận được sự cứu rỗi; 15–16, Hôn nhân đã được Thượng Đế quy định; 17–21, Việc ăn thịt được chấp nhận; 22–28, Si Ôn sẽ thịnh vượng và dân La Man sẽ trổ hoa như bông hồng trước Sự Tái Lâm.

1 Hãy nghe lời của ta, hỡi các tôi tớ Sidney, và Parley, và Leman của ta; vì này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là các ngươi phải đi athuyết giảng cho những người Shakers biết phúc âm của ta mà các ngươi đã nhận được, đúng như phúc âm mà các ngươi đã nhận được.

2 Này, ta nói cho các ngươi hay, họ ước muốn được hiểu biết phần nào lẽ thật, nhưng không muốn hiểu hết, vì họ không angay thẳng trước mặt ta, và họ cần phải hối cải.

3 Vậy nên, ta phái các ngươi đi, hỡi các tôi tớ Sidney và Parley của ta, để thuyết giảng phúc âm cho họ biết.

4 Và tôi tớ Leman của ta sẽ được sắc phong làm công việc này, để hắn có thể lý luận với họ, không phải theo những điều hắn nhận được từ họ, mà theo như những điều hắn được các ngươi là tôi tớ của ta đây agiảng dạy; và bằng cách làm như vậy, ta sẽ ban phước cho hắn, bằng không thì hắn sẽ không thành công được.

5 Chúa đã phán vậy; vì ta là Thượng Đế, và đã agửi Con Độc Sinh của ta xuống thế gian để bcứu chuộc thế gian, và đã ban sắc lệnh rằng kẻ nào nhận người thì sẽ được cứu; còn kẻ nào không nhận người thì sẽ bị cđoán phạt

6 Và chúng đã đối xử với aCon của Người theo ý muốn của chúng—Và người đã nắm quyền năng của mình bên btay phải cvinh quang của người, và hiện nay đang ngự trị trên trời, và sẽ còn ngự trị cho đến khi nào người xuống thế gian để đem mọi kẻ thù nghịch để ddưới chân người, và thời gian ấy đã gần kề rồi—

7 Ta, Đức Chúa Trời, đã phán như vậy; nhưng angày giờ nào không ai biết được, dù thiên sứ trên trời, hay họ cũng sẽ không biết cho đến khi nào người đến.

8 Vậy nên, ta muốn mọi người phải hối cải, vì mọi người đều ở trong tình trạng atội lỗi, ngoại trừ những người mà ta đã dành riêng cho ta, là những người bthánh thiện mà các ngươi không biết đến.

9 Vậy nên, ta nói với các ngươi rằng ta đã gửi cho các ngươi agiao ước vĩnh viễn của ta, là giao ước từ lúc khởi đầu.

10 Và ta đã thực hiện lời ta hứa, và acác quốc gia trên thế gian này sẽ phải bkhuất phục trước nó; và, nếu họ không tự khuất phục lấy thì họ sẽ phải bị hạ xuống, vì hễ ai tự tôn hôm nay thì sẽ bị hạ xuống khiến cmất quyền năng.

11 Vậy nên, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là các ngươi phải ađến giữa dân này, như sứ đồ của ta ngày xưa là Phi E Rơ mà nói với họ rằng:

12 Hãy tin vào danh của Chúa Giê Su, là Đấng đã ở trên thế gian, và sẽ trở lại, là ban đầu và cuối cùng;

13 Hãy ahối cải và chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê Su Ky Tô để được xá miễn tội lỗi, đúng theo thánh lệnh;

14 Và kẻ nào làm như vậy sẽ nhận được aân tứ Đức Thánh Linh, bằng phép đặt btay của các anh cả trong giáo hội.

15 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào acấm đoán việc kết hôn thì không do Thượng Đế cho phép, vì bhôn nhân đã được Thượng Đế quy định cho loài người.

16 Vậy nên, điều hợp pháp là đàn ông nên có avợ, và cả hai sẽ nên bmột thịt, và phải có mọi sự này để ctrái đất mới có thể đáp ứng được mục đích sáng tạo ra nó;

17 Và để nó được đầy dẫy số người, theo đúng như asự sáng tạo của loài người btrước khi thế gian được tạo dựng.

18 Và kẻ nào acấm ăn bthịt, bảo rằng loài người không được ăn thịt, thì không do Thượng Đế sắc phong;

19 Vì này, athú vật trong đồng và chim muông trên trời, cùng những vật từ đất sinh ra, đều được quy định để cho loài người sử dụng làm thức ăn và quần áo mặc, và để cho loài người có thể có được dồi dào những thứ này.

20 Nhưng điều không được ban cho là kẻ này phải a nhiều hơn kẻ kia, vậy nên bthế gian đắm chìm trong tội lỗi.

21 Và khốn thay cho kẻ làm ađổ máu hay kẻ phí phạm thịt mà không cần đến.

22 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, Con của Người không ađến dưới dạng của một người đàn bà hay của một người đàn ông đang hành trình trên trái đất.

23 Vậy nên, chớ để cho mình bị alừa gạt, mà hãy tiếp tục kiên trì, và btrông chờ các tầng trời rung chuyển, và đất rung động và lăn qua lăn lại như kẻ say rượu, và ccác thung lũng sẽ được nâng cao lên, và dcác núi đồi sẽ bị lún xuống, và các nơi gồ ghề sẽ trở nên bằng phẳng—và tất cả những điều này sẽ xảy ra khi nào thiên sứ thổi vang etiếng kèn đồng.

24 Nhưng trước ngày trọng đại của Chúa xảy đến, thì aGia Cốp sẽ thịnh vượng trong đồng vắng, và dân La Man sẽ btrổ hoa như bông hồng.

25 Si Ôn sẽ athịnh vượng trên bđồi và vui mừng trên núi, và sẽ được quy tụ với nhau về một nơi ta đã chỉ định.

26 Này, ta nói cho các ngươi hay, hãy ra đi như ta đã truyền lệnh cho các ngươi; hãy hối cải mọi tội lỗi của mình; hãy acầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi.

27 Này, ta sẽ đi trước mặt các ngươi và cũng sẽ đi asau các ngươi; và ta sẽ ở bgiữa các ngươi, và các ngươi sẽ không bị cngăn trở.

28 Này, ta là Giê Su Ky Tô, và ta sẽ achóng đến. Quả thật vậy. A Men.