Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 69


Tiết 69

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Hiram, Ohio, 11 tháng Mười Một năm 1831 Việc sưu tập các điều mặc khải để dự định ấn hành sớm được thông qua trong buổi đại hội đặc biệt ngày 1–2 tháng Mười Một. Vào ngày 3 tháng Mười Một, điều mặc khải trong sách này ở tiết 133, về sau được gọi là phần Phụ Lục, được thêm vào. Oliver Cowdery trước đó đã được chỉ định đem bản thảo của các điều mặc khải và giáo lệnh đã được sưu tập đến Independence, Missouri, để in. Ông cũng được chỉ định đem theo số tiền đã được đóng góp cho việc xây dựng Giáo Hội tại Missouri. Điều mặc khải này chỉ thị cho John Whitmer đi cùng với Oliver Cowdery và cũng ra lệnh cho Whitmer đi thu thập tài liệu lịch sử trong chức vụ kêu gọi của mình với tư cách là sử gia và người ghi chép của Giáo Hội.

1–2, John Whitmer phải đi với Oliver Cowdery đến Missouri; 3–8, Ông cũng phải thuyết giảng và thu thập, ghi chép, và viết các dữ kiện lịch sử.

1 Hãy nghe ta, lời Chúa, Thượng Đế của các ngươi phán, vì sự an toàn của tôi tớ aOliver Cowdery của ta. Theo ta thì điều không khôn ngoan là hắn được ủy thác các giáo lệnh và tiền bạc mà hắn sẽ mang đến đất Si Ôn, trừ phi có một người nào chân thật và trung thành đi theo hắn.

2 Vậy nên, ta, là Chúa, muốn rằng tôi tớ aJohn Whitmer của ta phải đi theo tôi tớ Oliver Cowdery của ta;

3 Và hắn cũng phải tiếp tục viết và ghi chép alịch sử về tất cả những điều quan trọng mà hắn quan sát và biết về giáo hội của ta;

4 Và hắn cũng phải nhận lời akhuyên bảo và sự phụ giúp của tôi tớ Oliver Cowdery của ta và những người khác.

5 Và ngoài ra, các tôi tớ của ta đang ở tại những nơi khác nhau trên trái đất cũng phải gửi về đất Si Ôn các báo cáo về việc aquản lý của mình;

6 Vì đất Si Ôn sẽ là nơi và chỗ để thu nhận và làm tất cả những việc này.

7 Tuy nhiên, tôi tớ John Whitmer của ta phải đi nhiều lần từ chỗ này đến chỗ khác, từ chi nhánh này đến chi nhánh kia của giáo hội, để hắn có thể thu thập sự hiểu biết dễ dàng hơn—

8 Phải thuyết giảng và giải nghĩa, viết lách, biên chép, chọn lọc, và thu thập tất cả những điều mà sẽ có lợi cho Giáo Hội, và cho những thế hệ tương lai mà sẽ lớn lên trên đất aSi Ôn, để có được nó từ thế hệ này đến thế hệ khác, mãi mãi và đời đời. A Men.