Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 23


Tiết 23

Một loạt năm điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Manchester, New York, tháng Tư năm 1830, cho Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith Sr. và Joseph Knight Sr. Vì năm người nói trên tha thiết muốn biết các bổn phận riêng biệt của họ, nên Vị Tiên Tri đã cầu vấn Chúa và nhận được một điều mặc khải cho mỗi người.

1–7, Các môn đồ đầu tiên này được kêu gọi để thuyết giảng, khuyên nhủ và củng cố Giáo Hội.

1 Này, hỡi Oliver, ta nói với ngươi vài lời. Này, ngươi được ban phước lành và không bị kết tội nào. Nhưng phải coi chừng tính akiêu ngạo, kẻo ngươi sẽ sa vào chước bcám dỗ.

2 Hãy cho giáo hội biết rằng ngươi đã được kêu gọi, và cho cả thế giới biết nữa, rồi lòng ngươi sẽ được mở ra để thuyết giảng lẽ thật từ nay và mãi mãi về sau. A Men.

3 Này, hỡi Hyrum, ta nói với ngươi vài lời; vì ngươi cũng không bị kết tội, lòng ngươi cũng được mở ra, và lưỡi ngươi được tháo ra; và chức vụ kêu gọi của ngươi là để khuyên nhủ và acủng cố giáo hội luôn luôn. Vậy nên vì gia đình ngươi, bổn phận của ngươi đối với giáo hội là mãi mãi. A Men.

4 Này, ta nói với ngươi vài lời, hỡi aSamuel; vì ngươi cũng không bị kết tội, và chức vụ kêu gọi của ngươi là để khuyên nhủ và củng cố giáo hội; và ngươi chưa được kêu gọi để thuyết giảng cho thế gian. A Men.

5 Này, ta nói với ngươi vài lời, hỡi Joseph; vì ngươi cũng không bị kết tội, và chức vụ kêu gọi của ngươi cũng là để khuyên nhủ và củng cố giáo hội, và đó là bổn phận của ngươi từ nay và mãi mãi về sau. A Men.

6 Này, ta biểu lộ cho ngươi biết qua những lời này, hỡi Joseph Knight, rằng ngươi phải vác athập tự giá của mình, khi làm như vậy, ngươi phải bcầu nguyện cbằng lời trước thế gian cũng như trong chỗ kín đáo, trong gia đình, giữa bạn bè, và khắp mọi nơi.

7 Và này, bổn phận của ngươi là phải agia nhập giáo hội chân chính và dùng ngôn ngữ của mình để luôn khuyên nhủ, ngõ hầu ngươi có thể nhận được phần thưởng dành cho người có công lao nhọc. A Men.