Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 72


Tiết 72

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 4 tháng Mười Hai năm 1831. Một số các anh cả và tín hữu đã tụ họp lại để học hỏi về bổn phận của mình và để được gây dựng thêm trong lời chỉ dẫn về những lời giảng dạy của Giáo Hội. Tiết này là sự kết hợp ba điều mặc khải nhận được cùng một ngày. Các câu 1 đến 8 tiết lộ sự kêu gọi Newel K. Whitney làm giám trợ. Kế đó ông được kêu gọi và sắc phong, sau đó các câu 9 đến 23 được tiếp nhận, và cho thêm chi tiết về các bổn phận của một vị giám trợ. Sau đó, các câu 24 đến 26 đã được ban cho, cung cấp những chỉ dẫn về việc quy tụ đến Si Ôn.

1–8, Các anh cả phải báo cáo công việc quản lý của mình cho vị giám trợ; 9–15, Vị giám trợ giữ nhà kho và chăm sóc người nghèo và túng thiếu; 16–26, Các vị giám trợ phải chứng nhận sự xứng đáng của các anh cả.

1 Nghe đây, hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa, hỡi các ngươi đã cùng nhau quy tụ lại, các ngươi là anhững thầy tư tế thượng phẩm của giáo hội ta, là những người đã được ban cho bvương quốc và quyền năng.

2 Vì thật vậy, Chúa đã phán vậy, điều thích đáng đối với ta là cần phải chỉ định một avị giám trợ cho các ngươi, hay trong số các ngươi, cho giáo hội tại vùng này trong vườn nho của Chúa.

3 Và thật vậy, các ngươi đã hành động khôn ngoan về chuyện này, vì Chúa đã đòi hỏi mỗi angười đảm trách chức vụ quản lý phải bbáo cáo ccông việc quản lý của mình, trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu.

4 Vì kẻ nào trung thành và akhôn ngoan trong thời tại thế thì được xem là xứng đáng thừa hưởng bnhững gian nhà mà Cha ta đã sửa soạn cho kẻ ấy.

5 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các anh cả của giáo hội tại vùng này trong avườn nho của ta phải báo cáo công việc quản lý của mình cho vị giám trợ, là người sẽ được ta chỉ định tại vùng này trong vườn nho của ta.

6 Những việc này phải được ghi chép lại, và gửi về vị giám trợ ở Si Ôn.

7 Và bổn phận của avị giám trợ này sẽ được cho biết qua các giáo lệnh đã được ban ra, và qua tiếng nói của đại hội.

8 Và giờ đây, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ aNewel K. Whitney của ta là người phải được chỉ định và được sắc phong cho quyền năng này. Đây là ý muốn của Chúa, Thượng Đế của các ngươi, là Đấng Cứu Chuộc của các ngươi. Quả thật vậy. A Men.

9 Lời của Chúa, được thêm vào luật pháp đã được ban ra, để cho biết bổn phận của vị giám trợ mà đã được sắc phong cho giáo hội tại vùng này trong vườn nho, đó chính là—

10 Để giữ anhà kho của Chúa; để nhận các ngân quỹ của giáo hội tại vùng này trong vườn nho;

11 Để nhận các báo cáo của các anh cả như đã được truyền lệnh từ trước; và để alo cho các nhu cầu của họ, là những người phải trả tiền cho những gì họ nhận được, miễn là họ có đủ tiền để trả;

12 Ngõ hầu tiền này cũng có thể được biệt riêng cho sự lợi ích của giáo hội, cho những người nghèo khó và túng thiếu.

13 Và nếu có ai akhông có đủ tiền để trả, thì phải làm báo cáo và gửi về cho vị giám trợ ở Si Ôn, là người sẽ trả món nợ đó bằng những gì Chúa sẽ trao vào tay người ấy.

14 Rồi công lao của những người trung thành mà làm những công việc thuộc linh, ban phát phúc âm cùng những sự việc của vương quốc cho giáo hội, và cho thế gian, sẽ trả món nợ cho vị giám trợ ở Si Ôn;

15 Do đó việc trả như vậy do giáo hội thực hiện, vì theo aluật pháp, mọi người khi lên tới Si Ôn đều phải đặt hết mọi vật trước mặt vị giám trợ ở Si Ôn.

16 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay rằng, vì mỗi anh cả tại vùng này trong vườn nho đều phải báo cáo công việc quản lý của mình cho vị giám trợ tại vùng này trong vườn nho biết—

17 Vậy nên một agiấy chứng nhận của vị phán quan hay vị giám trợ tại vùng này trong vườn nho, cho vị giám trợ tại Si Ôn, sẽ giúp người đó được chấp nhận, và đáp ứng được mọi điều, cho sự thừa hưởng, và để được thu nhận là một bngười quản lý khôn ngoan và là một người làm việc trung thành;

18 Bằng không thì người đó sẽ không được vị giám trợ tại Si Ôn chấp nhận.

19 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, mỗi anh cả mà sẽ báo cáo cho vị giám trợ của giáo hội tại vùng này trong vườn nho phải được giới thiệu bởi một chi nhánh hay những chi nhánh của giáo hội, nơi người ấy làm việc, để người ấy có thể làm cho chính mình và các báo cáo của mình được chấp nhận trong mọi phương diện.

20 Và lại nữa, các tôi tớ của ta mà được chỉ định làm người quản lý các công việc avăn thư cho giáo hội của ta phải có quyền đòi hỏi sự giúp đỡ của vị giám trợ hay các vị giám trợ về mọi phương diện—

21 Để cho acác điều mặc khải có thể được phổ biến, và lan tràn ra tới các nơi tận cùng của trái đất; để họ cũng có thể thu nhận được ngân quỹ mà sẽ làm lợi ích cho giáo hội về mọi phương diện;

22 Để họ cũng có thể làm cho họ được chấp nhận về mọi phương diện, và được coi là những người quản lý khôn ngoan.

23 Và giờ đây, này, điều này phải được xem như là mẫu mực cho tất cả các chi nhánh của giáo hội ta, tại bất cứ nơi nào mà các chi nhánh này sẽ được thiết lập. Và giờ đây ta dứt lời. A Men.

24 Một vài lời thêm vào luật pháp của vương quốc, liên quan đến các tín hữu của giáo hội—những ai được Đức Thánh Linh achỉ định đi lên Si Ôn, và những ai được đặc ân đi lên Si Ôn—

25 Họ phải mang đến cho vị giám trợ một giấy chứng nhận từ ba anh cả trong giáo hội hoặc một giấy chứng nhận từ vị giám trợ;

26 Bằng không thì kẻ nào đi lên đất Si Ôn sẽ không được coi như là một người quản lý khôn ngoan. Đây cũng là một mẫu mực. A Men.