Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 44


Tiết 44

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon tại Kirtland, Ohio, vào hạ tuần tháng Hai năm 1831. Để đáp ứng sự đòi hỏi được đưa ra trong điều mặc khải này, Giáo Hội chỉ định một đại hội sẽ được tổ chức vào đầu tháng Sáu sau đó.

1–3, Các anh cả phải hội họp trong đại hội; 4–6, Họ phải tổ chức theo các luật pháp của xứ sở và phải chăm sóc kẻ nghèo.

1 Này, Chúa đã phán vậy với các ngươi là tôi tớ của ta, điều thích đáng đối với ta là các anh cả của giáo hội ta phải được gọi về từ phương đông và phương tây, và phương nam và phương bắc, bằng thư hoặc bằng cách nào khác.

2 Và chuyện rằng, nếu họ trung thành và thực hành đức tin nơi ta, thì ta sẽ đổ aThánh Linh của ta lên họ vào ngày họ cùng nhau hội họp.

3 Và chuyện rằng, họ sẽ ra đi đến những vùng quanh đây, và athuyết giảng sự hối cải cho dân chúng nghe.

4 Và có nhiều người sẽ được acải đạo, với kết quả là các ngươi sẽ nhận được quyền năng để tự tổ chức đúng btheo các luật pháp của loài người;

5 Để cho akẻ thù của các ngươi không thể có quyền hành chi đối với các ngươi; để các ngươi có thể được bảo tồn trong mọi điều; để các ngươi có thể có khả năng tuân giữ các luật pháp của ta; để mọi ràng buộc mà qua đó kẻ thù tìm cách hủy diệt dân của ta có thể bị cắt đứt.

6 Này, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải đi athăm viếng những kẻ nghèo khổ và những người túng thiếu để giúp đỡ và cứu trợ họ, để họ có thể được gìn giữ cho đến khi nào mọi việc đều được thực hiện đúng theo luật pháp của ta mà các ngươi đã nhận được. A Men.