Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 113


Tiết 113

Những lời giải đáp của Tiên Tri Joseph Smith đối với một số câu hỏi về các câu viết của Ê Sai, tại hay gần Far West, Missouri, tháng Ba năm 1838.

1–6, Gốc Y Sai, nhánh mọc ra từ nó, và rễ Y Sai được nhận diện; 7–10, Những dân sót lại bị phân tán của Si Ôn có quyền có được chức tư tế và được khuyến khích trở về với Chúa.

1 Ai là Gốc aY Sai được đề cập đến trong các câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm của chương 11 trong sách Ê Sai?

2 Thật vậy Chúa đã phán rằng: Đó là Đấng Ky Tô.

3 Ai là cái nhánh được đề cập đến trong câu thứ nhất của chương 11 trong sách Ê Sai, mà sẽ mọc ra từ Gốc Y Sai?

4 Này, Chúa đã phán như vầy: Đó là một tôi tớ trong tay của Đấng Ky Tô, người này một phần là hậu duệ của Y Sai và cũng của aÉp Ra Im, hay của gia tộc Giô Sép, và được ban cho rất nhiều bquyền năng.

5 Ai là rễ Y Sai được đề cập đến trong câu 10 của chương 11?

6 Này, Chúa đã phán vậy, đó là một hậu duệ của Y Sai, và cũng của Giô Sép, là người có quyền hợp pháp hưởng chức tư tế, và acác chìa khóa của vương quốc, để làm bcờ hiệu, và cho csự quy tụ dân của ta lại với nhau vào những ngày sau cùng.

7 Những câu hỏi của Elias Higbee: Lệnh truyền trong Ê Sai, chương 52, câu thứ nhất có nói: Hỡi Si Ôn, hãy mặc lấy sức mạnh của ngươi, có nghĩa gì?—và Ê Sai muốn ám chỉ những người nào?

8 Ông muốn ám chỉ đến những người mà Thượng Đế sẽ kêu gọi vào những ngày sau cùng, đó là những người sẽ nắm giữ quyền năng của chức tư tế để mang lại aSi Ôn, và cứu chuộc Y Sơ Ra Ên; và để mặc lấy bsức mạnh của nó tức là mang vào thẩm quyền của chức tư tế mà Si Ôn có cquyền nhận được qua dòng dõi; và cũng có được trở lại quyền năng mà nó đã mất.

9 Chúng ta phải hiểu như thế nào về việc Si Ôn cởi bỏ những dây trói buộc nơi cổ nó; trong câu thứ hai?

10 Chúng ta phải hiểu rằng những dân sót lại bị aphân tán được khuyên nhủ phải bquay về cùng Chúa, từ nơi mà họ đã sa ngã; và nếu họ làm như vậy, thì lời hứa của Chúa là Ngài sẽ nói chuyện với họ, hay là ban cho họ điều mặc khải. Xem các câu thứ sáu, thứ bảy và thứ tám. Những dây trói buộc nơi cổ Si Ôn là những lời nguyền rủa của Thượng Đế trên nó, hay những dân sót lại của Y Sơ Ra Ên trong tình trạng phân tán của họ giữa những người Dân Ngoại.