Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 62


Tiết 62

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith bên bờ sông Missouri, tại Chariton, Missouri ngày 13 tháng Tám năm 1831. Vào ngày này Vị Tiên Tri và nhóm của ông, là những người đang trên đường từ Independence đi đến Kirtland, gặp một số các anh cả đang trên đường đi đến đất Si Ôn, và, sau khi chào hỏi vui vẻ, đã nhận được điều mặc khải này.

1–3, Chứng ngôn được ghi chép trên thiên thượng; 4–9, Các anh cả phải hành trình và thuyết giảng theo sự suy xét của họ và theo như Thánh Linh hướng dẫn.

1 Này, hãy nghe đây, hỡi các anh cả của giáo hội ta, Chúa, Thượng Đế của các ngươi phán, tức là Giê Su Ky Tô, aĐấng biện hộ cho các ngươi, là Đấng biết sự yếu kém của loài người và cách thức để bcứu giúp những kẻ bị ccám dỗ.

2 Và quả thật, mắt ta đang nhìn theo những kẻ lúc này vẫn chưa đi lên đến đất Si Ôn; vậy nên nhiệm vụ của các ngươi vẫn chưa được hoàn tất.

3 Tuy nhiên, các ngươi vẫn được phước, vì achứng ngôn mà các ngươi đã chia sẻ được bghi chép trên trời để các thiên sứ được thấy; và họ vui mừng vì các ngươi, và ctội lỗi của các ngươi được tha.

4 Và giờ đây, hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hãy cùng nhau quy tụ trên đất aSi Ôn; và hãy nhóm một buổi họp và cùng nhau vui vẻ, và hãy dâng một Tiệc Thánh lên Đấng Tối Cao.

5 Và rồi các ngươi có thể trở về để làm chứng, phải, hoặc đi cùng nhau, hoặc đi từng cặp một, bất cứ điều nào thích đáng cho các ngươi, điều đó không quan hệ gì đến ta; nhưng phải trung thành và arao truyền tin lành cho dân cư trên trái đất, hoặc cho các hội đoàn của những kẻ tà ác biết.

6 Này, ta, là Chúa, đã đem các ngươi lại với nhau, để cho lời hứa của ta được làm tròn, để những kẻ trung thành trong số các ngươi được bảo toàn và cùng nhau vui mừng trên đất Missouri. Ta, là Chúa, hứa với những kẻ trung thành, và không thể anói dối.

7 Ta, là Chúa, muốn rằng, trong đám các ngươi có ai muốn đi bằng ngựa, hay bằng lừa, hay bằng xe ngựa, thì kẻ đó sẽ nhận được phước lành này, nếu kẻ đó nhận phước từ tay của Chúa, với một tấm lòng abiết ơn về mọi sự việc.

8 Những điều này các ngươi sẽ làm theo sự suy xét của mình và theo những sự chỉ dẫn của Thánh Linh.

9 Này, avương quốc là của các ngươi. Và này, và trông kìa, ta luôn luôn ở bvới những kẻ trung thành. Quả thật vậy. A Men.