Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 36


Tiết 36

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Edward Partridge, gần Fayette, New York, ngày 9 tháng Mười Hai năm 1830 (xem tiêu đề của tiết 35). Lịch sử của Joseph Smith nói rằng Edward Partridge “là một tấm gương về lòng mộ đạo và là một trong những người vĩ đại của Chúa.”

1–3, Chúa đặt tay Ngài lên Edward Partridge qua bàn tay của Sidney Rigdon; 4–8, Người nào mà nhận được phúc âm và chức tư tế đều sẽ được kêu gọi đi thuyết giảng.

1 Đức Chúa Trời, aĐấng Toàn Năng của Y Sơ Ra Ên, đã phán như vầy: Này, ta nói cho ngươi hay, hỡi tôi tớ bEdward của ta, ngươi được ban phước lành và tội lỗi của ngươi được tha và ngươi được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm của ta như thể tiếng vang của kèn đồng vậy;

2 Và ta sẽ đặt atay ta lên ngươi qua bàn tay của tôi tớ ta là Sidney Rigdon, và ngươi sẽ nhận được Thánh Linh của ta, là Đức Thánh Linh ngay cả là bĐấng An Ủi, là Đấng sẽ dạy ngươi cnhững điều bình an của vương quốc;

3 Và ngươi sẽ rao truyền những điều đó bằng tiếng nói thật lớn mà rằng: Hô Sa Na, phước thay danh Thượng Đế tối cao.

4 Và giờ đây, ta ban cho ngươi sự kêu gọi và giáo lệnh này liên quan tới tất cả mọi người—

5 Rằng tất cả ai đến trước mặt các tôi tớ của ta là Sidney Rigdon và Joseph Smith, Jr., để nắm lấy sự kêu gọi và giáo lệnh này, đều phải được asắc phong và phái đi bthuyết giảng phúc âm vĩnh viễn trong các quốc gia—

6 Rao gọi sự hối cải, và nói rằng: Hãy tự acứu mình khỏi thế hệ ngoan cố này, và hãy ra khỏi lửa, hãy ghét bỏ tất cả bnhững y phục bị xác thịt làm tì vết.

7 Và giáo lệnh này phải được ban cho các anh cả của giáo hội ta, để người nào chấp nhận nó bằng một tấm lòng duy nhất thì có thể được sắc phong và được phái đi như ta đã phán.

8 Ta là Giê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế; vậy hãy thắt lưng thật chặt và ta sẽ bất thần tới ađền thờ của ta. Quả thật vậy. A Men.