Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 8


Tiết 8

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Oliver Cowdery, tại Harmony, Pennsylvania, tháng Tư năm 1829. Trong khi Sách Mặc Môn đang được phiên dịch thì Oliver, là người tiếp tục làm người biên chép, và đã viết xuống theo lời của Vị Tiên Tri đọc ra, đã ước muốn được Chúa ban cho ân tứ phiên dịch. Chúa đáp lại lời cầu khẩn của ông bằng cách ban cho điều mặc khải này.

1–5, Điều mặc khải đến bởi quyền năng của Đức Thánh Linh; 6–12, Những điều kín nhiệm của Thượng Đế và quyền năng phiên dịch các biên sử thời xưa đến bằng đức tin.

1 aOliver Cowdery, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, điều chắc chắn như Chúa là Đấng hằng sống, Ngài là Thượng Đế của ngươi và Đấng Cứu Chuộc của ngươi, thì cũng chắc chắn như vậy là ngươi sẽ nhận được bsự hiểu biết về những gì ngươi thành tâm ccầu xin trong đức tin và tin tưởng rằng ngươi sẽ nhận được sự hiểu biết về những bảng khắc dbiên sử cổ xưa, là những biên sử thời xưa, chứa đựng những phần thánh thư của ta như đã được đề cập đến bởi esự biểu hiện Thánh Linh của ta.

2 Phải, này, ta sẽ anói trong trí của ngươi và trong btâm của ngươi bởi cĐức Thánh Linh, là Đấng sẽ đến với ngươi và sẽ ngự trong tâm ngươi.

3 Giờ đây, này, đây là tinh thần mặc khải; này, đây là tinh thần mà ngày xưa Môi Se đã nhờ đó đem con cái của Y Sơ Ra Ên vượt qua aBiển Đỏ như đi trên đất khô ráo.

4 Vậy thì đây là ân tứ của ngươi. Hãy sử dụng ân tứ đó; và phước thay cho ngươi, vì ân tứ đó sẽ giải cứu ngươi khỏi bàn tay kẻ thù của mình, nếu không như vậy thì chúng sẽ sát hại ngươi và đưa linh hồn ngươi đến nơi hủy diệt.

5 Ôi, hãy nhớ lấy anhững lời này, và hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta. Hãy ghi nhớ, đây là ân tứ của ngươi.

6 Giờ đây, đây không phải là ân tứ duy nhất mà ngươi có; vì ngươi có một ân tứ khác nữa, đó là ân tứ của A Rôn; này, ân tứ này đã báo cho ngươi biết được nhiều điều;

7 Này, không có một quyền năng nào khác ngoài quyền năng của Thượng Đế có thể làm cho ân tứ này của A Rôn đến với ngươi được.

8 Vậy chớ nên nghi ngờ, vì đó là ân tứ của Thượng Đế; và ngươi sẽ nắm giữ ân tứ đó trong tay ngươi, và làm những công việc kỳ diệu; và không có một quyền năng nào sẽ có thể lấy ân tứ đó ra khỏi tay ngươi, vì đó là công việc của Thượng Đế.

9 Và, vậy nên, bất cứ điều gì ngươi cầu xin ta nói cho ngươi biết bằng cách đó, thì ta sẽ ban cho ngươi, và ngươi sẽ hiểu biết về điều đó.

10 Hãy nhớ rằng, nếu không có ađức tin thì ngươi sẽ chẳng làm được gì cả; cho nên hãy cầu xin trong đức tin. Chớ coi thường những điều này; chớ bcầu xin điều gì mà ngươi không nên cầu xin.

11 Hãy cầu xin để ngươi có thể biết được những điều kín nhiệm của Thượng Đế, và để ngươi có thể aphiên dịch và nhận được sự hiểu biết từ tất cả các biên sử cổ xưa đó đã bị cất giấu, là các biên sử thiêng liêng; và theo như đức tin của ngươi, điều đó sẽ được thực hiện cho ngươi.

12 Này, chính ta đã nói điều đó; và ta chính là Đấng đã nói với ngươi từ lúc khởi đầu. A Men.