Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 106


Tiết 106

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 25 tháng Mười Một năm 1834. Điều mặc khải này nhắm vào Warren A. Cowdery, anh của Oliver Cowdery.

1–3, Warren A. Cowdery được kêu gọi làm vị chức sắc chủ tọa địa phương; 4–5, Sự Tái Lâm sẽ không bất ngờ đến với con cái của sự sáng như một kẻ trộm; 6–8, Các phước lành vĩ đại theo sau sự phục vụ trung thành trong Giáo Hội.

1 Ý Muốn của ta là tôi tớ Warren A. Cowdery của ta phải được chỉ định và sắc phong làm thầy tư tế thượng phẩm chủ tọa giáo hội của ta trên đất aFreedom và những vùng phụ cận;

2 Và phải thuyết giảng phúc âm vĩnh viễn của ta, và cất cao giọng lên mà cảnh cáo dân chúng không phải chỉ ở khu vực của hắn mà còn ở những hạt lân cận nữa.

3 Và phải hiến trọn thời giờ của mình cho chức vụ thánh và cao cả này, mà hiện ta ban cho hắn, trong khi tận tụy atìm kiếm bvương quốc thiên thượng cùng sự ngay chính của nó, rồi mọi điều cần thiết sẽ được ban thêm cho sau; vì cngười làm công đáng được tiền lương mình.

4 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, asự hiện đến của Chúa đã bgần kề rồi, và ngày ấy đến với thế gian như ckẻ trộm trong đêm tối—

5 Vậy nên, hãy thắt lưng thật chặt để có thể làm con cái của asự sáng, và ngày ấy sẽ không bbất ngờ đến với các ngươi như một kẻ trộm.

6 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, đã có sự vui mừng trên thiên thượng khi tôi tớ Warren của ta cúi mình trước vương trượng của ta, và chịu rời xa những mưu mô xảo trá của loài người;

7 Vậy nên, phước thay cho tôi tớ Warren của ta, vì ta sẽ thương xót hắn; và mặc dù tâm hồn hắn acao ngạo, nhưng ta sẽ nâng hắn lên nếu hắn biết hạ mình trước mặt ta.

8 Và ta sẽ ban cho hắn aân điển và sự an tâm mà nhờ đó hắn có thể đứng vững được; và nếu hắn tiếp tục làm một nhân chứng trung thành và làm ánh sáng cho giáo hội, thì ta đã sửa soạn cho hắn một mão triều thiên trong bcác gian nhà của Cha ta. Quả thật vậy. A Men.