Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 136


Tiết 136

Lời và ý muốn của Chúa ban qua Chủ Tịch Brigham Young tại Chung Cư Mùa Đông của Trại Y Sơ Ra Ên, Xứ Omaha, bên bờ phía tây Sông Missouri, gần Council Bluffs, Iowa.

1–16, Trại Y Sơ Ra Ên phải được tổ chức như thế nào cho cuộc hành trình về miền tây được giải thích; 17–27, Các Thánh Hữu được truyền lệnh phải sống theo nhiều tiêu chuẩn của phúc âm; 28–33, Các Thánh Hữu nên ca hát, khiêu vũ, cầu nguyện và học hỏi sự khôn ngoan; 34–42, Các vị tiên tri bị giết để họ có thể được tôn vinh và những kẻ tà ác có thể bị kết tội.

1 Lời và Ý Muốn của Chúa đối với Trại Y Sơ Ra Ên trong cuộc hành trình của họ về Miền Tây:

2 Tất cả dân trong aGiáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, và những người đi theo họ, phải được tổ chức thành những đội, với lời giao ước và lời hứa là sẽ tuân giữ tất cả các giáo lệnh và các luật lệ của Chúa Thượng Đế của chúng ta.

3 Những đội ấy phải được tổ chức với những người chỉ huy atrăm người, những người chỉ huy năm mươi người, và những người chỉ huy mười người, với một vị chủ tịch và hai vị cố vấn của vị này đứng đầu họ, ở dưới quyền điều khiển của Mười Hai bVị Sứ Đồ.

4 Và đây sẽ là agiao ước của chúng ta: rằng chúng ta sẽ bsống theo tất cả cgiáo lễ của Chúa.

5 Mỗi đội phải tự cung cấp lấy, tùy theo khả năng của mình, tất cả các súc vật để kéo xe, xe cộ, lương thực, áo quần, và những thứ cần thiết khác cho cuộc hành trình.

6 Khi các đội được tổ chức xong, họ phải đem hết sức lực mình ra để chuẩn bị cho những người phải ở lại.

7 Mỗi đội, cùng với những người chỉ huy và các vị chủ tịch, phải định đoạt xem có bao nhiêu người có thể ra đi vào mùa xuân tới; rồi chọn lựa một số người có sức lực và chuyên môn để đem các súc vật kéo xe, các hạt giống và những dụng cụ nhà nông ra đi trước làm tiên phong để chuẩn bị cho những vụ mùa vào mùa xuân.

8 Mỗi đội phải gánh vác một tỷ lệ đồng đều, tùy theo tài sản và tiền bạc mà họ có để mang theo anhững người nghèo khó, bnhững người góa phụ, cnhững trẻ mồ côi cha, và các gia đình của những người đi lính, để cho tiếng những người góa phụ và trẻ mồ côi cha khỏi kêu gào thấu đến tai Chúa chống lại dân này.

9 Mỗi đội phải sửa soạn nhà cửa, và đồng ruộng để trồng ngũ cốc cho những người phải ở lại trong mùa này; và đây là ý muốn của Chúa đối với dân Ngài.

10 Mọi người phải đem hết khả năng và tài sản của mình để dời cư dân này về nơi mà Chúa sẽ chọn làm agiáo khu của Si Ôn.

11 Và nếu các ngươi làm như vậy với một tấm lòng thanh khiết, và với tất cả sự trung thành thì các ngươi sẽ được aban phước; các ngươi sẽ được ban phước lành về các gia súc lớn nhỏ của các ngươi, và về những đồng áng, nhà cửa cùng gia đình của các ngươi.

12 Các tôi tớ Ezra T. Benson và Erastus Snow của ta phải tổ chức một đội.

13 Và các tôi tớ Orson Pratt và Wilford Woodruff của ta phải tổ chức một đội.

14 Các tôi tớ Amasa Lyman và George A. Smith của ta cũng phải tổ chức một đội.

15 Và chỉ định các vị chủ tịch cùng những vị chỉ huy trăm người, năm chục người, và mười người.

16 Và các tôi tớ nào của ta đã được chỉ định hãy đi giảng dạy điều này, là ý muốn của ta, cho các thánh hữu, để họ có thể sẵn sàng đi đến đất hòa bình.

17 Các ngươi hãy ra đi và làm theo lời ta đã phán bảo các ngươi, và chớ sợ kẻ thù mình; vì chúng không có khả năng ngăn chặn công việc của ta.

18 Si Ôn sẽ được acứu chuộc vào kỳ định của ta.

19 Và nếu có kẻ nào tìm cách đề cao mình, và không tìm kiếm lời akhuyên bảo của ta, thì kẻ ấy sẽ không có quyền năng gì, và sự điên rồ của kẻ ấy sẽ bộc lộ ra.

20 Các ngươi hãy tìm kiếm; và hãy agiữ tất cả những điều các ngươi đã hứa với nhau; và chớ bthèm muốn những gì thuộc về của anh em mình.

21 Hãy agiữ mình tránh khỏi điều xấu xa của việc lấy danh Chúa mà làm chơi, vì ta là Chúa Thượng Đế của các ngươi, là bThượng Đế của tổ phụ các ngươi, Thượng Đế của Áp Ra Ham, của Y Sác và của Gia Cốp.

22 aTa là Đấng đã dẫn dắt con cái Y Sơ Ra Ên ra khỏi xứ Ai Cập; và cánh tay ta dang ra vào những ngày cuối cùng để bcứu vớt dân Y Sơ Ra Ên của ta.

23 Hãy chấm dứt atranh chấp nhau; hãy chấm dứt nói bxấu nhau.

24 Hãy chấm dứt aviệc say sưa; và hãy để cho lời nói của mình bgây dựng lẫn nhau.

25 Nếu ngươi mượn của người láng giềng mình vật gì, thì ngươi phải trả lại vật mình đã amượn; và nếu ngươi không thể trả lại được thì phải lập tức nói cho người láng giềng mình biết, kẻo người đó kết tội ngươi.

26 Nếu ngươi bắt gặp một vật gì mà người láng giềng mình đã amất, thì ngươi phải hết lòng tìm kiếm cho đến khi ngươi giao lại vật ấy cho người đó.

27 Ngươi phải asiêng năng gìn giữ những gì mình có để ngươi có thể là một bquản gia khôn ngoan; vì đó là một ân tứ mà Chúa Thượng Đế của ngươi ban không cho ngươi, và ngươi là người quản gia khôn ngoan của Ngài.

28 Nếu ngươi vui mừng, thì hãy ngợi khen Chúa với aca hát, với âm nhạc, với khiêu vũ, và với lời bcầu nguyện ngợi khen và ctạ ơn.

29 Nếu ngươi abuồn khổ, hãy cầu khẩn Chúa Thượng Đế của các ngươi với những lời khẩn nguyện để tâm hồn mình được bhân hoan.

30 Chớ sợ hãi kẻ thù của ngươi, vì chúng đang ở trong tay ta, và ta sẽ xử lý chúng tùy theo ý của ta.

31 Dân của ta phải được athử thách trong mọi việc, để họ có thể được chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận vinh quang mà ta dành sẵn cho họ, đó là bvinh quang của Si Ôn; và ai không chịu csự sửa phạt thì không xứng đáng với vương quốc của ta.

32 Kẻ nào dốt thì phải học hỏi asự khôn ngoan bằng cách bhạ mình và khẩn nguyện Chúa Thượng Đế của mình, để cho mắt của mình có thể được mở ra mà trông thấy, và để cho tai của mình được mở ra mà nghe;

33 aThánh Linh của ta được gửi đến thế gian này để soi sáng cho những kẻ khiêm nhường và thống hối, và để kết tội những kẻ không tin kính.

34 Đồng bào của các ngươi đã chối bỏ các ngươi và chứng ngôn của các ngươi, nghĩa là quốc gia này đã axua đuổi các ngươi;

35 Và giờ đây, ngày tai họa của chúng đã đến, nghĩa là những ngày buồn rầu, giống như một người đàn bà lúc sinh đẻ thì đau đớn; và sự buồn rầu của chúng sẽ hết sức lớn lao trừ phi chúng cấp tốc hối cải, phải, rất cấp tốc mới được.

36 Vì chúng đã giết chết các vị tiên tri, và những người đã được gửi đến với chúng; và chúng đã làm đổ máu kẻ vô tội, và máu ấy đang kêu gào chống lại chúng từ dưới lòng đất.

37 Vậy nên, chớ kinh ngạc về những việc này, vì các ngươi chưa được athanh khiết; các ngươi chưa có thể mang nổi vinh quang của ta, nhưng các ngươi sẽ nhìn thấy vinh quang ấy nếu các ngươi trung thành tuân giữ tất cả những lời nói của ta mà ta đã bban cho các ngươi, từ thời A Đam đến Áp Ra Ham, từ Áp Ra Ham đến Môi Se, từ Môi Se đến Chúa Giê Su và các sứ đồ của Ngài, và từ thời Chúa Giê Su và các sứ đồ của Ngài đến Joseph Smith, là người mà ta đã kêu gọi qua các cthiên sứ của ta là các tôi tớ phù trợ của ta, và qua chính tiếng nói của ta phát ra từ các tầng trời, để thiết lập công việc của ta;

38 Nền tảng này hắn đã đặt, và hắn đã trung thành; và ta đã đem hắn về cùng ta.

39 Nhiều người đã kinh ngạc về cái chết của hắn; nhưng đó là điều cần thiết hắn phải ađóng ấn bchứng ngôn của mình bằng với chính cmáu mình, để hắn có thể được tôn vinh và những kẻ tà ác có thể bị kết tội.

40 Phải chăng ta đã không giải thoát các ngươi khỏi acác kẻ thù các ngươi, chỉ trong cách thức đó ta đã để lại lời chứng về danh ta?

41 Vậy thì giờ đây, hãy nghe đây, hỡi các người dân của agiáo hội ta; và các ngươi là những anh cả, hãy cùng nhau lắng nghe; các ngươi đã nhận được bvương quốc của ta.

42 Hãy chuyên tâm tuân giữ tất cả các giáo lệnh của ta, kẻo những sự đoán phạt đến với các ngươi, và các ngươi sẽ mất đức tin, rồi kẻ thù các ngươi sẽ thắng các ngươi. Và giờ đây không còn gì để nói thêm nữa. A Men và A Men.