Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 68


Tiết 68

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Hiram, Ohio, ngày 1 tháng Mười Một năm 1831, để đáp ứng lời cầu nguyện xin được biết ý định của Chúa về Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson và William E. McLellin. Mặc dù một phần của điều mặc khải này hướng đến bốn người đàn ông này, nhưng phần lớn nội dung áp dụng cho toàn thể Giáo Hội. Điều mặc khải này được khai triển dưới sự hướng dẫn của Joseph Smith khi nó được xuất bản trong lần ấn hành sách Giáo Lý và Giao Ước năm 1835.

1–5, Những lời nói của các anh cả khi được Đức Thánh Linh tác động là thánh thư; 6–12, Các anh cả phải thuyết giảng và làm phép báp têm, và các điềm triệu sẽ đi theo sau những kẻ thật sự tin; 13–24, Con đầu lòng trong số các con trai của A Rôn có thể phục vụ với tư cách là Vị Giám Trợ Chủ Tọa (nghĩa là, nắm giữ các chìa khóa của chủ tịch đoàn với tư cách là một vị giám trợ) dưới sự hướng dẫn của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; 25–28, Các bậc cha mẹ được truyền lệnh phải giảng dạy phúc âm cho con cái mình; 29–35, Các Thánh Hữu phải tuân giữ ngày Sa Bát, cần mẫn lao nhọc và cầu nguyện.

1 Tôi tớ của ta, Orson Hyde, được kêu gọi bằng lễ sắc phong, bởi aThánh Linh của Thượng Đế hằng sống, để rao truyền phúc âm vĩnh viễn, từ dân tộc này đến dân tộc kia, từ vùng đất này đến vùng đất khác, trong những hội đoàn của những kẻ tà ác, trong các nhà hội của họ, bằng cách lý luận với họ và giải nghĩa thánh thư cho họ nghe.

2 Và này, và trông kìa, đây là mẫu mực cho tất cả những ai được sắc phong cho chức tư tế này, nhiệm vụ được chỉ định cho họ là phải ra đi—

3 Và đây là một mẫu mực cho họ, để họ phải anói lên khi họ được Đức Thánh Linh tác động.

4 Và bất cứ những gì họ nói ra khi được aĐức Thánh Linh tác động đều sẽ là thánh thư, sẽ là ý muốn của Chúa, sẽ là ý định của Chúa, sẽ là lời nói của Chúa, sẽ là tiếng nói của Chúa, và bquyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi.

5 Này, đây là lời hứa của Chúa với các ngươi, hỡi các ngươi là các tôi tớ của ta.

6 Vậy nên, hãy vui lên, và chớ asợ hãi, vì ta là Chúa đang ở với các ngươi, và ta sẽ đứng bên các ngươi; và các ngươi phải làm chứng về ta, là Giê Su Ky Tô, rằng ta là Con của Thượng Đế hằng sống, rằng ta đã tồn tại, và ta đang tồn tại, và ta sẽ đến.

7 Đây là lời của Chúa nói với ngươi, tôi tớ aOrson Hyde của ta và cũng với tôi tớ Luke Johnson của ta, và với tôi tớ Lyman Johnson của ta, và với tôi tớ William E. McLellin của ta, và với tất cả các anh cả trung thành của giáo hội ta—

8 Các ngươi hãy ara đi khắp thế gian, bthuyết giảng phúc âm cho mọi cngười, hành động với dthẩm quyền mà ta đã ban cho các ngươi, elàm phép báp têm trong danh của Đức Chúa Cha, và của Đức Chúa Con và của Đức Thánh Linh.

9 aai tin cùng chịu báp têm thì sẽ được bcứu, còn kẻ nào không tin thì sẽ bị cđoán phạt.

10 Và ai tin thì sẽ được phước với anhững điềm triệu theo sau đó, như lời đã chép.

11 Và các ngươi sẽ được ban cho khả năng để biết được anhững điềm triệu về những thời kỳ, và những điềm triệu về sự hiện đến của Con của Người;

12 Và về tất cả những người mà Đức Chúa Cha sẽ làm chứng, các ngươi sẽ được ban cho quyền năng để ađóng ấn họ vào cuộc sống vĩnh cửu. A Men.

13 Và giờ đây, về những vấn đề thêm vào các giao ước và các điều giáo lệnh, thì đó là những điều sau đây—

14 Trong thời gian sau này, vào kỳ định của Chúa, phải có acác giám trợ khác được phong nhiệm cho Giáo Hội để phục vụ giống như những người đầu tiên;

15 Vậy nên, họ phải là anhững thầy tư tế thượng phẩm, những người xứng đáng, và họ phải được chỉ định bởi bĐệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, trừ phi họ là hậu duệ chính tông của cA Rôn.

16 Và nếu họ là hậu duệ chính tông của aA Rôn thì họ có quyền hợp pháp nắm giữ chức vụ giám trợ đoàn, nếu họ là con trưởng trong số các con trai của A Rôn;

17 Vì người con trưởng có quyền nắm giữ quyền chủ tọa chức tư tế này, và anhững chìa khóa hay thẩm quyền của chức tư tế này.

18 Trừ phi người ấy là ahậu duệ chính tông và là con trưởng của A Rôn, thì chẳng một ai khác có quyền hợp pháp nắm giữ những chìa khóa của chức tư tế này.

19 Nhưng, vì một athầy tư tế thượng phẩm thuộc Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc có thẩm quyền thi hành tất cả các chức phẩm nhỏ hơn mà hắn có thể thi hành chức vụ bgiám trợ khi mà không tìm được một người hậu duệ chính tông của A Rôn, miễn là hắn được kêu gọi và được phong nhiệm và sắc phong vào quyền năng này bởi bàn tay của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

20 Và một hậu duệ chính tông của A Rôn cũng phải được chỉ định bởi Chủ Tịch Đoàn này, và phải được coi là xứng đáng, và được axức dầu, và được bsắc phong bởi bàn tay của Chủ Tịch Đoàn này, bằng không thì họ không có thẩm quyền hợp pháp để thi hành trong chức tư tế của họ.

21 Nhưng, chiếu theo sắc luật về quyền tư tế cha truyền con nối của họ, họ có thể có quyền đòi hỏi được xức dầu nếu bất cứ khi nào họ có thể chứng minh được dòng dõi của mình, hoặc xác định được dòng dõi đó bằng sự mặc khải từ Chúa qua bàn tay của Chủ Tịch Đoàn nói trên.

22 Và lại nữa, không một vị giám trợ nào hay thầy tư tế thượng phẩm nào được phong nhiệm vào giáo vụ này phải bị đem ra xét xử hay bị kết tội vì một tội lỗi nào, ngoại trừ được đưa ra trước aĐệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của giáo hội;

23 Và nếu người ấy bị xét là có tội trước Chủ Tịch Đoàn này, với bằng chứng không thể bị bác bỏ được, thì người ấy sẽ bị kết tội;

24 Và nếu người ấy hối cải thì người ấy phải được atha thứ, theo như các giao ước và các giáo lệnh của giáo hội.

25 Và lại nữa, nếu anhững bậc cha mẹ trong Si Ôn, hay ở trong bất cứ một bgiáo khu nào của Si Ôn đã được tổ chức, có con cái đã lên ctám tuổi mà không ddạy chúng biết giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống, và về phép báp têm và ân tứ Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay, thì etội lỗi sẽ trút lên đầu những bậc cha mẹ ấy.

26 Vì đây sẽ là luật pháp cho những dân cư trong aSi Ôn, hay trong bất cứ giáo khu nào của Si Ôn đã được tổ chức.

27 Và khi lên atám tuổi thì con cái của họ phải bchịu phép báp têm để được cxá miễn tội lỗi của chúng, cùng nhận phép đặt tay.

28 Và họ cũng phải dạy con cái mình biết acầu nguyện, và bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa.

29 Và những dân cư trong Si Ôn phải tuân theo ngày aSa Bát để giữ ngày ấy được thánh.

30 Và những dân cư trong Si Ôn cũng phải nhớ những công việc làm của mình, nếu họ được chỉ định làm lụng, với tất cả lòng trung thành; vì Chúa sẽ ghi nhớ những kẻ biếng nhác.

31 Giờ đây, ta, là Chúa, không được hài lòng cho lắm với những dân cư trong Si Ôn, vì có anhững kẻ biếng nhác trong bọn họ; và con cái họ cũng lớn lên trong bsự tà ác; họ cũng không tha thiết ctìm kiếm của cải của sự vĩnh cửu, nhưng mắt của họ chỉ đầy sự tham lam.

32 Những điều này không nên để xảy ra, và phải được chấm dứt trong bọn họ; vậy nên, tôi tớ Oliver Cowdery của ta hãy đem những lời này đến đất Si Ôn.

33 Và ta ban cho họ một lệnh truyền—rằng kẻ nào không chăm chỉ acầu nguyện trước mặt Chúa vào lúc thích hợp, thì kẻ ấy sẽ bị phán quan của dân ta bghi nhớ.

34 aNhững lời này chân thật và trung thực; vậy nên, chớ vi phạm những lời này, và cũng đừng bbớt đi điều nào.

35 Này, ta là aAn Pha và Ô Mê Ga, và ta sẽ bchóng đến. A Men.