Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 131


Tiết 131

Những lời chỉ dạy được Tiên Tri Joseph Smith đưa ra ở Ramus, Illinois, ngày 16 và 17 tháng Năm năm 1843.

1–4, Hôn nhân thượng thiên rất cần thiết cho sự tôn cao trong chốn thiên thượng cao nhất; 5–6, Cách thức loài người được gắn bó với cuộc sống vĩnh cửu được giải thích; 7–8, Mọi linh hồn là thể chất.

1 Trong avinh quang thượng thiên có ba tầng trời hay đẳng cấp;

2 Và để đạt được ađẳng cấp cao nhất, một người phải gia nhập vào thể chế này của chức tư tế [có nghĩa là bsự giao ước mới và vĩnh viễn về hôn nhân];

3 Và nếu người ấy không làm, thì người ấy không thể nhận được nó.

4 Người ấy có thể vào một vương quốc khác, nhưng đó là sự tận cùng của vương quốc của người ấy; người ấy không thể acó thêm được nữa.

5 (Ngày 17 tháng Năm năm 1843.) aLời tiên tri chắc chắn hơn có nghĩa là một người hiểu rằng họ được bđóng ấn với ccuộc sống vĩnh cửu, nhờ sự mặc khải và nhờ tinh thần tiên tri, qua quyền năng của Thánh Chức Tư Tế.

6 Việc một người được acứu rỗi trong bsự ngu dốt là không thể được.

7 Không có một vật gì như là thể chất vô hình. Mọi alinh hồn đều là thể chất, nhưng nó tinh lọc hay tinh khiết hơn, và chỉ có thể được trông thấy bằng bnhững con mắt thanh khiết mà thôi;

8 Chúng ta không thể trông thấy nó được; nhưng khi thể xác chúng ta được thanh tẩy thì chúng ta sẽ thấy được nó hoàn toàn là thực thể.