Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 39


Tiết 39

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho James Covill, tại Fayette, New York, ngày 5 tháng Giêng năm 1831. James Covel, người đã từng là một mục sư Methodist trong khoảng bốn mươi năm, giao ước với Chúa rằng ông sẽ tuân theo bất cứ lệnh truyền nào Chúa ban cho ông qua Tiên Tri Joseph.

1–4, Các Thánh Hữu có quyền năng trở thành con cái của Thượng Đế; 5–6, Tiếp nhận phúc âm là tiếp nhận Đấng Ky Tô; 7–14, James Covel được truyền lệnh phải chịu phép báp têm và làm việc trong vườn nho của Chúa; 15–21, Các tôi tớ của Chúa phải thuyết giảng phúc âm trước Sự Tái Lâm; 22–24, Những ai tiếp nhận phúc âm sẽ được quy tụ lại trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu.

1 Hãy nghe đây và hãy lắng nghe tiếng nói của Ngài là Đấng hằng hữu từ suốt avĩnh cửu này đến suốt vĩnh cửu khác, bĐấng Hằng Hữu Vĩ Đại, là Giê Su Ky Tô—

2 asự sáng và sự sống của thế gian; là sự sáng soi trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề hiểu nó;

3 Chính ta là Đấng đã đến trong athời trung thế với dân của ta, và dân của ta không tiếp nhận ta;

4 Còn đối với tất cả những ai đã tiếp nhận ta thì ta đã đều ban cho quyền năng để trở thành acon trai của ta; và ta cũng sẽ ban cho tất cả những ai tiếp nhận ta quyền năng để trở thành con trai của ta.

5 Và thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, kẻ nào atiếp nhận phúc âm của ta là tiếp nhận ta; còn kẻ nào không tiếp nhận phúc âm của ta tức là không tiếp nhận ta.

6 Và đây là aphúc âm của ta—sự hối cải và phép báp têm bằng nước, và rồi đến bphép báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh, hay là Đấng An Ủi, là Đấng bày tỏ mọi điều và cdạy những điều bình an của vương quốc.

7 Và giờ đây, này, ta nói cho ngươi hay, hỡi tôi tớ aJames của ta, ta đã xem những việc làm của ngươi và ta biết ngươi.

8 Và thật vậy, ta nói cho ngươi hay, lòng ngươi hiện ngay thẳng trước mặt ta lúc này; và này, ta đã ban những phước lành lớn lao lên đầu ngươi;

9 Tuy nhiên, ngươi đã cảm thấy sự buồn rầu lớn lao, vì ngươi đã chối bỏ ta nhiều lần, vì tính kiêu ngạo của ngươi và những nỗi lo lắng atrần tục.

10 Nhưng này, ngày giải thoát của ngươi đã đến, nếu ngươi chịu lắng nghe tiếng nói của ta phán cùng ngươi rằng: Hãy đứng dậy, và achịu phép báp têm, và làm sạch tội lỗi mình đi, trong khi cầu khẩn danh ta, rồi ngươi sẽ nhận được Thánh Linh của ta và một phước lành lớn lao mà ngươi chưa từng bao giờ biết đến.

11 Và nếu ngươi làm như vậy thì ta đã chuẩn bị cho ngươi một công việc lớn lao hơn. Ngươi sẽ thuyết giảng phúc âm trọn vẹn của ta, mà ta đã phổ biến ra trong những ngày sau cùng này, đó là giao ước mà ta đã phổ biến ra để aphục hồi dân của ta là gia tộc Y Sơ Ra Ên.

12 Và chuyện rằng, quyền năng sẽ a trên ngươi; ngươi sẽ có đức tin lớn lao, và ta sẽ ở cùng ngươi và đi trước mặt ngươi.

13 Ngươi được kêu gọi đến alàm việc trong vườn nho của ta và xây dựng giáo hội của ta, và bđem lại Si Ôn để nó được vui mừng trên các ngọn đồi và được cthịnh đạt.

14 Này, thật vậy, thật vậy, ta nói với ngươi rằng ngươi không được kêu gọi để đi về các xứ miền đông, mà ngươi được kêu gọi để đi đến Ohio.

15 Và chừng nào dân của ta quy tụ lại ở Ohio, thì ta đã dành sẵn một aphước lành mà con cái loài người chưa bao giờ biết đến, và phước lành đó sẽ trút lên đầu họ. Và từ đó, họ được chỉ định sẽ đi đến btất cả ccác quốc gia.

16 Này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng dân chúng ở Ohio cầu gọi đến ta với nhiều đức tin vì nghĩ rằng ta sẽ rút tay ta lại trong sự đoán phạt các quốc gia, nhưng ta không thể phủ nhận lời nói của ta được.

17 Vậy nên, hãy bắt tay vào việc với hết khả năng của mình và hãy kêu gọi những người làm công trung thành đến vườn nho của ta, để nó có thể được atỉa xén lần cuối.

18 Và chừng nào họ biết hối cải và nhận phúc âm trọn vẹn của ta, và được thánh hóa, thì ta sẽ rút tay ta lại trong asự đoán phạt.

19 Vậy nên, hãy ra đi và cất cao giọng nói lên rằng: Vương quốc thiên thượng đã gần kề, và reo lên: Hô Sa Na, phước thay danh Thượng Đế Tối Cao!

20 Hãy ra đi làm phép báp têm bằng nước, và chuẩn bị con đường trước mặt ta cho lúc ta ađến;

21 Vì thời gian ấy đã gần kề rồi; angày giờ nào không một ai bbiết được; nhưng chắc chắn nó sẽ đến.

22 Và kẻ nào tiếp nhận những điều này tức là tiếp nhận ta; và họ sẽ được quy tụ lại cùng ta trong thời tại thế lẫn thời vĩnh cửu.

23 Và lại nữa, chuyện rằng tất cả những ai được ngươi làm báp têm bằng nước, ngươi phải đặt atay lên họ, rồi họ sẽ nhận được bân tứ Đức Thánh Linh, và sẽ ctrông chờ những điềm triệu của ngày ta dđến, và họ sẽ nhận biết ta.

24 Này ta sẽ chóng đến. Quả thật vậy. A Men.