Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 79


Tiết 79

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Hiram, Ohio, ngày 12 tháng Ba năm 1832.

1–4, Jared Carter được kêu gọi đi thuyết giảng phúc âm qua Đấng An Ủi.

1 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ý ta muốn là tôi tớ Jared Carter của ta lại phải đi đến các xứ miền đông; từ nơi này qua nơi khác, từ thành phố này qua thành phố kia, với quyền năng hắn đã được asắc phong, để rao truyền tin lành vui mừng lớn lao, tức là phúc âm vĩnh viễn.

2 Và ta sẽ gửi cho hắn aĐấng An Ủi, là Đấng sẽ dạy cho hắn biết lẽ thật và con đường mà hắn phải đi;

3 Và nếu hắn trung thành, thì ta sẽ đội mão triều thiên cho hắn bằng những bó lúa.

4 Vậy nên, hãy vui sướng trong lòng ngươi, hỡi tôi tớ Jared Carter của ta, và achớ sợ hãi chi, lời Chúa của ngươi, là Giê Su Ky Tô phán vậy. A Men.