Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 17


Tiết 17

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Oliver Cowdery, David Whitmer, và Martin Harris, tại Fayette, New York, tháng Sáu năm 1829, trước khi họ trông thấy các bảng khắc chứa đựng biên sử Sách Mặc Môn. Joseph và người biên chép cho ông là Oliver Cowdery, qua việc phiên dịch các bảng khắc chứa đựng Sách Mặc Môn đã được biết rằng ba nhân chứng đặc biệt sẽ được chỉ định (xem Ê The 5:2–4; 2 Nê Phi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer và Martin Harris được thúc đẩy bởi một ước muốn đầy soi dẫn là muốn làm ba nhân chứng đặc biệt. Vị Tiên Tri cầu vấn Chúa, và điều mặc khải này được ban cho để đáp ứng qua hai phiến đá U Rim và Thu Mim.

1–4, Bởi đức tin, Ba Nhân Chứng sẽ trông thấy các bảng khắc và các vật thiêng liêng khác; 5–9, Đấng Ky Tô làm chứng về tính chất thần thánh của Sách Mặc Môn.

1 Này, ta nói cho các ngươi hay rằng, các ngươi phải trông cậy vào lời nói của ta, và nếu các ngươi làm được như vậy với tất cả ý nguyện của lòng mình thì các ngươi sẽ được athấy bcác bảng khắc và sẽ thấy cả tấm giáp che ngực và cgươm của La Ban, cùng hai phiến đá dU Rim và Thu Mim mà đã được ban cho eanh của Gia Rết trên núi khi ông gđối diện nói chuyện cùng Chúa, và cả vật chỉ hướng hkỳ diệu mà đã được ban cho Lê Hi khi còn ở trong vùng hoang dã, cạnh bờ iBiển Đỏ.

2 Và chính vì nhờ có đức tin mà các ngươi sẽ được trông thấy những vật đó, tức là như đức tin mà các vị tiên tri thời xưa đã có vậy.

3 Và sau khi các ngươi đã có đức tin và đã được trông thấy tận mắt những vật đó, thì các ngươi phải alàm chứng về những điều này, nhờ quyền năng của Thượng Đế;

4 Và các ngươi phải làm như vậy để cho tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta khỏi bị hủy diệt, để ta có thể thực hiện những mục đích ngay chính của ta cho con cái loài người bằng công việc này.

5 Các ngươi phải làm chứng rằng các ngươi đã trông thấy những vật đó, cũng như tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta đã trông thấy những vật đó vậy; vì chính nhờ quyền năng của ta hắn mới thấy được những vật đó, và cũng chính vì hắn có đức tin.

6 Và hắn đã phiên dịch asách này, chính là cái bphần mà ta truyền lệnh cho hắn, và như Chúa của các ngươi và Thượng Đế của các ngươi hằng sống, quyển sách này là thật.

7 Vậy nên, các ngươi đã nhận được cùng một quyền năng, cùng một đức tin, và cùng một ân tứ giống như hắn vậy;

8 Và nếu các ngươi làm theo những giáo lệnh cuối cùng mà ta đã ban cho các ngươi, thì acác cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi, vì bân điển của ta đủ cho các ngươi rồi, và các ngươi sẽ được cnâng cao vào ngày sau cùng.

9 Và ta, là Giê Su Ky Tô, aChúa của các ngươi và Thượng Đế của các ngươi, đã nói điều này cho các ngươi hay, để ta có thể thực hiện những mục đích ngay chính của ta cho con cái loài người. A Men.