Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 60


Tiết 60

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Independence, Hạt Jackson, Missouri, ngày 8 tháng Tám năm 1831. Vào dịp này, các anh cả nào đã đi đến Hạt Jackson và tham dự lễ cung hiến đất và địa điểm đền thờ đều muốn biết là họ phải làm gì.

1–9, Các anh cả phải thuyết giảng phúc âm trong các giáo đoàn của những người tà ác; 10–14, Họ không được phí phạm thời giờ của mình, cũng không được chôn giấu tài năng của mình; 15–17, Họ có thể rửa chân mình như là một chứng ngôn để chống lại những người bác bỏ phúc âm.

1 Này, Chúa phán với các anh cả của giáo hội Ngài, là những người phải gấp rút trở về mảnh đất mà từ nơi đó họ đến: Này, điều làm hài lòng ta là các ngươi đã tới tận đây;

2 Nhưng đối với một số các ngươi, ta không được hài lòng lắm, vì chúng không chịu mở amiệng ra, mà chúng lại bgiấu kín tài năng mà ta đã ban cho chúng, vì csợ loài người. Khốn thay cho những kẻ như vậy, vì cơn giận của ta đã phừng lên chống lại chúng.

3 Và chuyện rằng, nếu chúng không còn trung thành với ta nữa, thì ngay cả điều họ có cũng sẽ bị alấy đi.

4 Vì ta, là Chúa, cai trị trên các tầng trời, và ở giữa anhững đạo quân của thế gian; và vào ngày ta thu góp bcác báu vật của ta, thì tất cả mọi người đều sẽ biết những gì được cho thấy về quyền năng của Thượng Đế.

5 Nhưng, thật vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết về cuộc hành trình của các ngươi trở về mảnh đất mà từ nơi đó các ngươi đến. Các ngươi phải đóng một chiếc thuyền hay mua, tùy việc nào tốt nhất cho các ngươi, điều đó không quan hệ gì đến ta, và phải hành trình gấp rút đến nơi gọi là Saint Louis.

6 Và từ đó, các tôi tớ Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jr., và Oliver Cowdery của ta phải lên đường đi đến Cincinnati;

7 Và ở nơi này, họ phải cất cao tiếng nói và rao truyền lời nói của ta bằng những tiếng nói lớn, mà không giận dữ hay nghi ngờ gì, và giơ cao những cánh tay thánh thiện của mình lên trên họ. Vì ta có thể làm cho các ngươi athánh thiện, và tội lỗi của các ngươi được btha.

8 Và số anh cả còn lại phải từ Saint Louis lên đường, từng cặp một, và phải giảng đạo, không vội vã, ở giữa các giáo đoàn của những người tà ác, cho đến khi họ trở về đến các chi nhánh giáo hội mà từ nơi đó họ đến.

9 Và tất cả những việc này là vì lợi ích của các chi nhánh giáo hội; vì mục đích này mà ta đã phái họ đi.

10 Và hãy để tôi tớ aEdward Partridge của ta chia sẻ số tiền mà ta đã ban cho hắn, một phần cho các anh cả của ta là những người được truyền lệnh phải trở về;

11 Và kẻ nào có thể trả lại được thì phải trả lại món tiền đó qua người đại diện; còn kẻ nào không thể trả lại được thì không bắt buộc.

12 Và giờ đây, ta nói về số người còn lại là những người sẽ tới đất này.

13 Này, họ đã được phái đi thuyết giảng phúc âm của ta ở giữa các giáo đoàn của những người tà ác; vậy nên, ta ban cho họ một lệnh truyền như vầy: Các ngươi chớ aphí phạm thời giờ của mình, cũng không được chôn giấu btài năng của mình để nó không thể được biết tới.

14 Và sau khi các ngươi đã lên đến đất Si Ôn, và đã rao truyền lời của ta, thì các ngươi phải gấp rút trở về và rao truyền lời của ta ở giữa các giáo đoàn của những người tà ác, không vội vàng cũng không agiận dữ hay cãi cọ.

15 Và hãy phủi abụi đất khỏi chân các ngươi đối với những kẻ không tiếp nhận các ngươi, chớ làm vậy trước mặt họ, để các ngươi không khiêu khích họ, mà phải làm nơi kín đáo; và hãy rửa chân mình như là một chứng ngôn chống lại họ vào ngày phán xét.

16 Này, như vậy là đủ cho các ngươi rồi, và đó là ý muốn của Đấng đã sai phái các ngươi.

17 Và qua miệng của tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, nó sẽ được cho biết về các tôi tớ Sidney Rigdon và Oliver Cowdery của ta. Những điều khác sẽ được cho biết sau. Quả thật vậy. A Men.