Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 73


Tiết 73

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon, tại Hiram, Ohio, ngày 10 tháng Giêng năm 1832. Từ đầu tháng Mười Hai năm trước, Vị Tiên Tri và Sidney đã tham gia vào việc thuyết giảng, và nhờ vậy mà hai ông đã thành công trong việc làm dịu được những cảm nghĩ không thuận lợi đã nổi lên chống lại Giáo Hội (xem tiêu đề của tiết 71).

1–2, Các anh cả phải tiếp tục thuyết giảng; 3–6, Joseph Smith và Sidney Rigdon phải tiếp tục phiên dịch Kinh Thánh cho đến khi nó được hoàn tất.

1 Vì thật vậy, lời Chúa phán, điều thích đáng đối với ta là acác anh cả phải tiếp tục thuyết giảng phúc âm và khuyên nhủ các chi nhánh giáo hội tại những vùng quanh đây, cho đến khi đại hội;

2 Và rồi, này, atiếng nói của đại hội sẽ báo cho họ biết về những nhiệm vụ của họ.

3 Giờ đây, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, hỡi các tôi tớ Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon của ta, lời Chúa phán, điều acần thiếtbphiên dịch trở lại;

4 Và nếu có thể được thì thuyết giảng trong những vùng quanh đây, cho đến khi đại hội; và sau đó điều cần thiết là tiếp tục việc phiên dịch cho đến khi nó được hoàn tất.

5 Và đây phải là một mẫu mực cho các anh cả cho đến khi có những chỉ thị thêm, như lời đã chép.

6 Giờ đây, ta không ban thêm cho các ngươi điều gì nữa trong lúc này. Hãy athắt lưng thật chặt và hãy điềm đạm. Quả thật vậy. A Men.