Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 15


Tiết 15

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho John Whitmer tại Fayette, New York, tháng Sáu năm 1829 (xem tiêu đề của tiết 14.) Sứ điệp này có tính cách riêng tư và đầy ý nghĩa, vì Chúa nói những điều mà chỉ có Ngài và John Whitmer được biết mà thôi. John Whitmer về sau trở thành một trong Tám Nhân Chứng về Sách Mặc Môn.

1–2, Tay của Chúa được dang ra khắp thế gian; 3–6, Đi thuyết giảng phúc âm và cứu rỗi loài người là điều quý giá nhất.

1 Hãy nghe đây, hỡi tôi tớ John của ta, hãy lắng tai nghe những lời của Giê Su Ky Tô là Chúa của ngươi và Đấng Cứu Chuộc của ngươi.

2 Vì này, ta nói với ngươi một cách dứt khoát và amãnh liệt, vì tay ta được dang ra khắp thế gian.

3 Và ta sẽ nói cho ngươi hay điều mà chẳng ai biết được ngoài ngươi và ta mà thôi—

4 Vì đã nhiều lần ngươi ước muốn ta cho ngươi biết một điều giá trị nhất đối với ngươi.

5 Này, phước thay cho ngươi vì điều này, và vì ngươi đã nói những lời của ta, là những lời ta đã ban cho ngươi theo các giáo lệnh của ta.

6 Và giờ đây, này, ta nói cho ngươi hay rằng, điều quý giá nhất đối với ngươi sẽ là đi arao truyền sự hối cải cho dân này, để ngươi có thể đem loài người về cùng ta, ngõ hầu ngươi có thể ban nghỉ với họ trong cvương quốc của dCha ta. A Men.