Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 37


Tiết 37

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon, gần Fayette, New York, tháng Mười Hai năm 1830. Trong điều mặc khải này, giáo lệnh đầu tiên được ban cho về sự quy tụ trong gian kỳ này.

1–4, Các Thánh Hữu được kêu gọi phải quy tụ lại ở Ohio.

1 Này, ta nói cho các ngươi hay rằng, ta thấy không còn cần thiết để các ngươi aphiên dịch nữa cho tới khi nào các ngươi đi tới Ohio, và điều này bởi tại kẻ thù và vì lợi ích của các ngươi.

2 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay rằng, các ngươi chớ nên ra đi trước khi các ngươi thuyết giảng xong phúc âm của ta tại những vùng đất đó và đã hoàn toàn củng cố giáo hội tại nơi nào giáo hội được thành lập, nhất là tại aColesville; vì này, họ cầu nguyện lên ta với nhiều đức tin.

3 Và lại nữa, ta ban một giáo lệnh cho giáo hội rằng, ta thấy cần thiết là họ phải quy tụ lại với nhau tại aOhio, để chuẩn bị sẵn sàng cho lúc tôi tớ ta là Oliver Cowdery trở lại với họ.

4 Này, đây là sự thông sáng, và mọi người hãy tự achọn lấy cho đến khi ta đến. Quả thật vậy. A Men.