Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 1


Giáo Lý và Giao Ước

Tiết 1

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, vào ngày 1 tháng Mười Một năm 1831, trong một đại hội đặc biệt của các anh cả trong Giáo Hội, được tổ chức tại Hiram, Ohio. Nhiều điều mặc khải đã được tiếp nhận từ Chúa trước lúc này, và việc sưu tập những điều này để in thành sách là một trong những vấn đề chính được thông qua trong đại hội này. Tiết này gồm có lời nói đầu của Chúa về các giáo lý, các giao ước, và các giáo lệnh được ban cho trong gian kỳ này.

1–7, Tiếng nói cảnh cáo cho tất cả mọi người; 8–16, Sự Bội Giáo và tà ác xảy ra trước Sự Tái Lâm; 17–23, Joseph Smith được kêu gọi để phục hồi trên thế gian các lẽ thật và các quyền năng của Chúa; 24–33, Sách Mặc Môn được ra đời và Giáo Hội chân chính được thiết lập; 34–36, Hòa bình sẽ bị cất khỏi thế gian; 37–39, Hãy tìm hiểu những giáo lệnh này.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là dân của agiáo hội ta, tiếng nói của Đấng ngự trên cao phán vậy, và bmắt Ngài nhìn tất cả mọi người; phải, thật vậy, ta phán rằng: Hãy cnghe đây, các ngươi là dân từ chốn xa xăm; và các ngươi là dân trên các hải đảo, hãy cùng nghe đây.

2 Vì thật vậy, atiếng nói của Chúa phán ra cho tất cả mọi người, và bchẳng một ai tránh khỏi; và chẳng mắt nào không thấy, hoặc chẳng tai nào không nghe, hoặc chẳng ctim nào không thấu.

3 anhững kẻ phản nghịch sẽ bị nhiều nỗi khổ sở dày vò; vì những điều bất chính của chúng sẽ được bloan ra trên các mái nhà, và những hành động bí mật của chúng sẽ bị tiết lộ.

4 atiếng nói cảnh cáo sẽ đến với tất cả mọi người, từ miệng các môn đồ của ta, là những người ta đã lựa chọn trong bnhững ngày sau cùng này.

5 Và họ sẽ ra đi và không một ai giữ họ lại được, vì ta là Chúa đã truyền lệnh cho họ.

6 Này, đây là athẩm quyền của ta, và thẩm quyền của các tôi tớ ta, và lời nói đầu của ta cho cuốn sách về các giáo lệnh của ta mà ta đã ban cho họ để bphổ biến cho các ngươi, hỡi dân cư trên thế gian.

7 Vậy nên, hãy arun sợ, hỡi các ngươi, vì những gì ta là Chúa đã ban ra trong các giáo lệnh này sẽ được bứng nghiệm.

8 Và thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, những ai ra đi đem theo những tin này đến cho dân cư trên thế gian là những người được ban cho quyền năng để agắn bó cả dưới đất lẫn trên trời, những kẻ không tin và bphản nghịch;

9 Phải, thật vậy, để gắn bó chúng cho tới ngày khi acơn thịnh nộ của Thượng Đế sẽ trút lên bnhững kẻ tà ác một cách không lường được—

10 Cho tới angày mà Chúa sẽ đến để btưởng thưởng mọi người tùy theo cviệc làm của người đó, và dđo lường mọi người tùy theo mức độ người đó đã đo lường cho đồng bào mình.

11 Vậy nên, tiếng nói của Chúa phán ra cho các nơi tận cùng của trái đất, để những ai muốn nghe đều có thể nghe được.

12 Các ngươi hãy chuẩn bị, các ngươi hãy chuẩn bị cho những gì sắp đến, vì Chúa đã gần kề;

13 acơn thịnh nộ của Chúa đã phừng lên, và bgươm của Ngài đã được rửa sạch trên trời, và nó sẽ giáng xuống dân cư trên thế gian.

14 acánh tay của Chúa sẽ tỏ ra; và ngày ấy đến khi mà những kẻ nào không chịu bnghe tiếng nói của Chúa, hoặc tiếng nói của các tôi tớ của Ngài, hoặc cũng không clưu ý đến những lời nói của các tiên tri và sứ đồ, sẽ bị dkhai trừ khỏi dân chúng.

15 Vì chúng đã ađi lạc khỏi bcác giáo lễ của ta, và đã cvi phạm dgiao ước vĩnh viễn của ta.

16 Chúng không atìm đến Chúa để thiết lập sự ngay chính của Ngài, nhưng mọi người lại đi theo bcon đường criêng của mình, và theo dhình ảnh một Thượng Đế riêng của mình, một hình ảnh theo kiểu thế gian, và thực chất của nó chỉ là một hình tượng, đã ecũ kỹ đi và sẽ bị diệt vong tại gBa Bi Lôn, ngay cả Ba Bi Lôn vĩ đại kia cũng sẽ sụp đổ.

17 Vậy nên, ta là Chúa, vì biết trước tai họa sẽ đến với adân cư trên thế gian, nên ta gọi tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, và từ trên trời phán bảo hắn, và ban cho hắn các giáo lệnh;

18 Và còn ban các giáo lệnh cho những người khác nữa, để họ cần phải rao truyền những điều này cho thế gian; và ta đã làm tất cả những điều này để những gì do các vị tiên tri đã ghi chép sẽ được ứng nghiệm—

19 Những asự yếu kém của thế gian sẽ đi ra để đánh đổ những gì uy thế và mạnh mẽ, để cho loài người không còn khuyên dạy đồng loại nữa và cũng không còn btin cậy vào cánh tay xác thịt nữa—

20 Nhưng để cho mọi người đều có thể anói lên trong danh Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Rỗi thế gian;

21 Để cho đức tin cũng có thể được tăng trưởng trên thế gian;

22 Để cho agiao ước vĩnh viễn của ta có thể được thiết lập.

23 Để cho aphúc âm trọn vẹn của ta có thể được bnhững kẻ yếu kém và những kẻ tầm thường crao truyền đến các nơi tận cùng của thế giới và tới trước mặt các vua và những người cai trị.

24 Này, ta là Thượng Đế và đã nói ra điều đó; anhững giáo lệnh này là của ta, và được ban cho các tôi tớ ta trong sự yếu kém của họ, theo lối bngôn ngữ của họ, để họ có thể chiểu được.

25 Và chừng nào họ sai lầm thì sự sai lầm đó có thể được cho biết;

26 Và chừng nào họ tìm kiếm asự thông sáng thì họ có thể được chỉ bảo;

27 Và chừng nào họ phạm tội thì họ có thể được asửa phạt để họ có thể bhối cải;

28 Và chừng nào họ biết akhiêm nhường thì họ có thể được làm cho mạnh mẽ, và được ban phước lành từ trên cao, và thỉnh thoảng nhận được bsự hiểu biết.

29 Và sau khi nhận được biên sử của dân Nê Phi, phải, ngay cả tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta có thể có quyền năng phiên dịch aSách Mặc Môn nhờ sự thương xót của Thượng Đế và bởi quyền năng của Thượng Đế.

30 Và cả những ai được ban cho những giáo lệnh này cũng có thể có aquyền năng đặt nền tảng của bgiáo hội này và đem nó ra khỏi nơi mù mịt và ctối tăm, là dgiáo hội sinh động và chân chính duy nhất trên khắp mặt đất này, mà ta là Chúa rất ehài lòng, muốn nói chung với toàn thể giáo hội chứ không phải với riêng ai—

31 Vì ta là Chúa chẳng nhìn atội lỗi với một mảy may chấp nhận;

32 Tuy nhiên, kẻ nào hối cải và làm theo các giáo lệnh của Chúa thì sẽ được atha thứ;

33 Và kẻ nào akhông hối cải thì sẽ bị bcất khỏi cả sự sáng mà kẻ đó đã nhận được; vì cThánh Linh của ta sẽ không luôn luôn dtranh đấu với loài người, Chúa Muôn Quân phán vậy.

34 Và lại nữa, hỡi dân cư trên thế gian, thật vậy ta nói cho các ngươi hay: Ta là Chúa sẵn lòng biểu lộ những điều này cho amọi xác thịt được biết;

35 Vì ta chẳng hề avị nể ai, và truyền lệnh là mọi người phải biết rằng bngày ấy sẽ chóng đến; thời giờ chưa đến, nhưng cũng gần kề, khi chòa bình sẽ bị cất khỏi thế gian, và dquỷ dữ sẽ có quyền năng trong lãnh vực nó ngự trị.

36 Và Chúa cũng sẽ có quyền năng đối với acác thánh hữu của Ngài, và sẽ btrị vì cgiữa họ, và sẽ xuống dphán xét eI Đu Mê A, hay là thế gian vậy.

37 Hãy tìm hiểu anhững giáo lệnh này, vì đây là những điều chân chính và trung thực, và những điều tiên tri cùng bnhững lời hứa trong đó sẽ được ứng nghiệm.

38 Những điều gì ta là Chúa đã nói, ta đã nói, và ta không miễn giảm cho ta; và dù trời đất qua đi, nhưng alời ta sẽ không qua đâu mà sẽ được bứng nghiệm, dẫu bằng chính ctiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của dcác tôi tớ ta thì cũng enhư nhau.

39 Vì này, và trông kìa, Chúa là Thượng Đế, và aThánh Linh làm chứng, và lời chứng đó là chân thật, và blẽ thật tồn tại mãi mãi và đời đời. A Men.