Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 96


Tiết 96

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith cho thấy cách tổ chức thành phố hay giáo khu Si Ôn tại Kirtland, Ohio, ngày 4 tháng Sáu năm 1833, điều này được ban ra làm kiểu mẫu cho các Thánh Hữu tại Kirtland. Dịp này xảy ra tại một đại hội của các thầy tư tế thượng phẩm, và đề tài chính được thảo luận là phải làm gì với một số đất đai, được gọi là nông trại French, do Giáo Hội làm chủ gần Kirtland. Vì đại hội không thể đồng ý ai là người sẽ đảm nhiệm nông trại này, nên tất cả mọi người đều đồng ý cầu vấn Chúa về vấn đề này.

1, Giáo Khu Si Ôn ở Kirtland phải được làm cho mạnh mẽ; 2–5, Vị giám trợ phải chia các phần thừa hưởng cho các Thánh Hữu; 6–9, John Johnson cần phải là một thành viên của tổ chức hiệp nhất.

1 Này, ta nói cho các ngươi hay, đây là sự thông sáng, nhờ đó các ngươi có thể biết cách hành động về vấn đề này, vì điều cần thiết đối với ta là agiáo khu này, là giáo khu ta đã thiết lập để tăng sức mạnh cho Si Ôn, cần phải được làm cho mạnh mẽ.

2 Vậy nên, tôi tớ Newel K. Whitney của ta phải đảm nhiệm nơi mà các ngươi đã đề cập đến, là nơi mà ta có ý định xây cất ngôi nhà thánh của ta.

3 Và lại nữa, nơi đó phải được chia thành nhiều lô, theo sự thông sáng, vì lợi ích của những ai tìm kiếm các phần thừa hưởng, theo như nó được định đoạt trong hội đồng của các ngươi.

4 Vậy nên, phải chắc chắn rằng các ngươi chăm sóc đến vấn đề này và phần cần thiết để làm lợi ích cho atổ chức của ta trong mục đích phổ biến lời của ta cho con cái loài người.

5 Vì này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, điều cần thiết nhất đối với ta là lời của ta phải được ban hành tới con cái loài người, với mục đích xoa dịu tâm hồn của con cái loài người vì lợi ích của các ngươi. Quả thật vậy. A Men.

6 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, đây là sự thông sáng và điều cần thiết đối với ta, là ta đã chấp nhận sự hiến dâng của tôi tớ John Johnson của ta, và ta đã nghe những lời cầu nguyện của hắn, vậy ta ban cho hắn lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu nếu từ nay về sau hắn tuân giữ các giáo lệnh của ta—

7 Vì hắn là con cháu của aGiô Sép và là một người chia sẻ những phước lành mà đã được hứa ban cho tổ phụ hắn—

8 Thật vậy ta nói cho các ngươi hay, điều cần thiết đối với ta là hắn phải trở thành một thành viên của tổ chức này, để hắn có thể góp phần trong việc phổ biến lời của ta cho con cái loài người.

9 Vậy nên, các ngươi phải sắc phong cho hắn phước lành này, và hắn sẽ phải siêng năng tìm cách cất bỏ những món nợ về ngôi nhà mà các ngươi đã đề cập đến, để hắn có thể cư ngụ trong đó. Quả thật vậy. A Men.