Phần Giúp Đỡ Học Tập
Giáo Khu
trước đây kế tiếp

Giáo Khu

Một trong những đơn vị tổ chức và hành chính của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Một giáo khu gồm có một số tiểu giáo khu hay chi nhánh. Nó thường thường có những ranh giới riêng biệt và phù hợp với hình ảnh của một cái trại được diễn tả trong ÊSai 54:2 “Hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc.” Mỗi giáo khu của Si Ôn nâng đỡ và giúp duy trì Giáo Hội theo cách thức mà một cái trại hay đền tạm được chống đỡ bởi những cái cọc của nó. Giáo khu là nơi tụ họp cho những người còn sót lại trong nhóm dân Y Sơ Ra Ên tản lạc (GLGƯ 82:13–14; 101:17–21).