Trân Châu Vô Giá
    Footnotes
    Theme

    Trân Châu Vô Giá

    Vương quốc của Thượng Đế trên thế gian được ví như một “hột châu quý giá” (MTƠ 13:45–46).

    Trân Châu Vô Giá cũng là tên của một cuốn sách trong bốn quyển thánh thư được gọi là “các tác phẩm tiêu chuẩn” của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Ấn bản đầu tiên của Trân Châu Vô Giá được xuất bản năm 1851 và chứa đựng một số tài liệu mà hiện nay nằm trong Giáo Lý và Giao Ước. Các ấn bản ấn hành từ 1902 chứa đựng (1) những bài trích ra từ bản dịch sách Sáng Thế Ký của Joseph Smith, được gọi là sách Môi Se, và Ma Thi Ơ 24, được gọi là Joseph Smith—Ma Thi Ơ; (2) bản dịch của Joseph Smith từ các bản cói giấy của người Ai Cập mà ông đã nhận được năm 1835, được gọi là sách Áp Ra Ham; (3) một bài trích ra từ lịch sử Giáo Hội của Joseph Smith mà ông đã viết vào năm 1838, được gọi là Joseph Smith—Lịch Sử; và (4) Những Tín Điều, là mười ba điều tuyên bố về tín ngưỡng và giáo lý.